Enkel momsregistrering for utenlandske tilbydere av elektroniske tjenester

Fra 1. juli 2011 skal det beregnes merverdiavgift når tilbydere i utlandet leverer elektroniske tjenester til privatpersoner i Norge.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Elektroniske tjenester som selges til norske forbrukere har vært avgiftspliktige ved salg fra norske tilbydere siden 2001, men ikke ved salg fra utenlandske tilbydere. I forbindelse med Stortingets vedtak av statsbudsjettet 2011 ble denne skjevheten rettet opp, og fra 1. juli 2011 skal det beregnes merverdiavgift når privatpersoner bosatt i Norge kjøper elektroniske tjenester fra utlandet.

Fra 1. juli innføres en ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for disse tilbyderne. Ordningen etablerer færre plikter enn ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret og legger til rette for enkel etterlevelse. Regelendringen medfører ikke ekstra arbeid for kjøpere av elektroniske tjenester og berører hovedsakelig tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet. Det kan både være den som er ansvarlig for innholdet i tjenesten og den som formidler slike tjenester til norske privatpersoner. Regelendringen kan også få betydning for norske innholdsleverandører og formidlere av elektroniske tjenester.

Regelendringen medfører følgende endringer:

  • Merverdiavgift på privatpersoners avgiftspliktige innførsel av elektroniske tjenester skal beregnes og betales av tilbyderne i utlandet. Tilbydere kan være både den som er ansvarlig for innholdet i tjenestene (selger) eller den som leverer (formidlere). For å unngå vanskelige grensedragninger foreslås det at dersom leveringen skjer ved bruk av formidler, skal formidleren anses som tilbyder. Dette vil i utgangspunktet også gjelde norske formidlere, men her vil både selger og formidler kunne ha plikt til å beregne merverdiavgift.
  • Aktuelle tilbydere vil i utgangspunktet være registreringspliktige i Merverdiavgiftsregisteret, men kan velge forenklet registreringsordning.
  • Tilbydere i forenklet registreringsordning kan kommunisere elektronisk med ett skattekontor, de vil møte forenklede registreringsprosedyrer, forenklet rapportering og forenklede dokumentasjonskrav.
  • Tilbydere i forenklet registreringsordning vil bli underlagt de fleste av merverdiavgiftslovens forvaltningsregler.
  • Tilbydere i forenklet registreringsordning kan ikke føre inngående merverdiavgift til fradrag i utgående merverdiavgift på omsetningsoppgaven, men kan søke refusjon.

Den forenklede registreringsordningen har store likheter med de reglene medlemslandene i EU har hatt siden 2003. Flere tilbydere som berøres av forslaget vil derfor allerede være kjent med innholdet.

For de som velger å benytte seg av den forenklede registreringsordningen vil det normalt ikke være behov for å benytte regnskapsfører her i Norge. Den forenklede registreringsordningen legger opp til at alt kan gjøres elektronisk fra utlandet.

Skatteetaten skal publisere praktisk informasjon knyttet til endringen før 1. juli. 

Se også: