Finansdepartementet vant i Staten mot Staten

Oslo tingrett avsa den 28. mai dom i saken der Finansdepartementet gikk til sak mot Skatteklagenemnda. Dette er den første saken der Finansdepartementet har benyttet søksmålsadgangen etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Saken som gikk for tingretten var en fellessak som omfattet fem ulike selskaper og fem ulike avgjørelser i Skatteklagenemnda. I dommen konkluderte Oslo tingrett med at utgifter til salg av eiendom, i hovedsak utgifter til eiendomsmegler, ikke hadde tilstrekkelig nærhet til selskapenes avgiftspliktige virksomhet, som var utleie av de samme eiendommene.

I den konkrete vurderingen i dommen skriver tingretten;

«Selskapet avviklet sin utleievirksomhet, og salg av eiendommen skjedde i den forbindelse. Formålet med å anskaffe bistand til salg av eiendommene var derfor ikke å videreføre den avgiftspliktige utleievirksomheten. (...) Konklusjonen er da at omkostningene ikke hadde en slik relevant og så naturlig og nær tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten at tilknytningskriteriet er oppfylt.»

Retten kom med bakgrunn i dette til at inngående merverdiavgift på omkostningene ikke kan fradragsføres.

Alle de fem vedtakene ble etter konkrete vurderinger kjent ugyldige.

Dommen kan leses her:

https://lovdata.no/dokument/TRSIV/avgjorelse/toslo-2018-124134

Spørsmålet om Skatteklagenemnda skal anke dommen er fremdeles under vurdering.

Virkningene av dommen

De fem separate vedtakene fra Skatteklagenemnda ble i dommen altså kjent ugyldige.

Det står ikke klart i dagens skatteforvaltningslov hva konsekvensene blir dersom Finansdepartementet vinner frem i slike saker. Det som er sikkert er at denne dommen blir retningsgivende ved behandlingen av lignende saker på et senere tidspunkt. Det som har vært mer usikkert er om dommen skal ha tilbakevirkende kraft og få konsekvenser for de vedtakene som allerede er fattet, eller om den kun skal ha betydning fremover i tid.

Finansdepartementet selv mener at dagens lovtekst skal tolkes slik at de vedtakene søksmålet gjelder, kan endres dersom Finansdepartementet vinner frem. For å sikre at denne tolkningen står seg, har departementet gjennomført høring med forslag til endring i lovteksten.

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslås en endring av skatteforvaltningsloven ved at det presiseres at skattemyndighetenes hjemmel til å endre skattepliktiges skattefastsetting som følge av en dom også gjelder for søksmål mot en skatteklagenemnd. Dette vil si at dommer i lignende søksmål der Finansdepartementet vinner frem vil gis tilbakevirkende kraft.

Ettersom vedtakene i Skatteklagenemnda i denne dommen ble kjent ugyldige må de behandles på nytt, og det sier seg da selv at resultatet i de fem sakene vil bli i tråd med dommen.

Lite heldig søksmålsadgang

Regnskap Norge mener selve søksmålsadgangen er lite heldig, og at det at man kan gi dommer tilbakevirkende kraft på de vedtak som tidligere er fattet ikke er akseptabelt i et rettsikkerhetsperspektiv. Vi har kommentert dette i en kronikk i DN 28. april i år.