Forslag om ny klagenemndsordning for skatte- og avgiftssaker

Skattedirektoratet foreslår én sentral klagenemnd med eget sekretariat som erstatning for dagens 8 klagenemnder.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Et av de siste grepene tidligere skattedirektør Svein Kristensen gjorde før han gikk av var å sende et 14 siders brev til Finansdepartementet med forslag til ny klagenemndsordning.

Ny skattedirektør Hans Christian Holte har tatt tak i dette temaet i pressemelding og debattinnlegg i Aftenposten 4. september.

Klagenemndsordningene i Skatteetaten har vært under jevnlig kritikk i forhold til, saksforberedelse, habilitet, partisk form, oppnevning av medlemmer, faglig nivå og ressursallokering.

Det har også nylig blitt avdekket 501 klagesaker hvor minst ett klagenemndsmedlem ikke har åpnet saksdokumentene før vedkommende har vært med å avgjøre klagesaken. NARF antar at dette er en viktig årsak til forslaget som nå fremmes fra Skattedirektoratet.

Skattedirektoratet foreslår kun én profesjonell landsdekkende klagenemnd for skatt og merverdiavgift og et landsdekkende saksforberedende organ underlagt Skattedirektoratet. Sekretariatet skal etter forslaget bemannes med egne saksbehandlere som fremmer innstillinger til nemnda. 

Det foreslås videre høyere krav til nemndsmedlemmenes faglige kompetanse, samt at nemndsmedlemmene oppnevnes av Finansdepartementet i stedet for av fylkestingene. Organisasjoner som NARF, Skattebetalerforeningen, DnR og NHO kan være med å foreslå kandidater til nemndene.

NARF regner med at denne saken sendes på høring og vil da forelegge den for NARFs fagutvalg for vurdering av bl.a uavhengighet i sekretariat og nemnd. Vi vil også følge opp behandlingen av de 501 klagesakene i forhold gyldigheten av klagenemndenes vedtak.

Lenke til skattedirektørens brev til Finansdepartementet

Lenke til Skattedirektoratets pressemelding

Lenke til debattinnlegg i Aftenposten