Fradragsrett for inngående merverdiavgift for mva-registrert næringsdrivende ved oppstart av nytt virksomhetsområde.

Etter merverdiavgiftsloven § 2-2 første ledd skal flere virksomheter som drives av samme eier registreres i Merverdiavgiftsregisteret som ett avgiftssubjekt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Hva inngår i en mva-registrering?

Skattedirektoratet har i fellesskriv av 15. november 2011 antatt at merverdiavgiftsloven § 2-2 første ledd skal forstås slik at en ny aktivitet som blir startet opp av en registrert næringsdrivende vil være omfattet av den foreliggende registreringen allerede på oppstartstidspunktet.  Med ”ny aktivitet” menes aktivitet som er forskjellig fra  den aktivitet den registrerte næringsdrivende allerede er registrert for.

Denne forståelsen smasvarer med skattemyndighetenes standpunkt om at omsetning fra et nytt virksomhetsområde er avgiftspliktig fra første krone, uten hensyn til beløpsgrensene for registrering i merverdiavgiftsloven § 2-1.

I henhold til Enhetsregisterloven skal oppstart av ny virksomhet  meldes til Enhetsregisteret eller til tilknyttet register uten ugrunnet opphold, jf. enhetsregisterloven § 15, jf. § 5 annet ledd bokstav d. Hvorvidt slik melding sendes, vil ikke ha direkte innvirkning på merverdiavgiftsbehandlingen. Endringsmeldingen vil imidlertid kunne forklare årsaken til at omsetningsoppgavene kan fremstå som irregulære sett i forhold til de opprinnelige registeropplysningene.

Umiddelbar fradragsrett

En konsekvens av at ny næringsaktivitet regnes som del av eksisterende registrering er at det foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til den nye aktiviteten allerede i oppstartfasen, jfr uttrykket ”den registrerte virksomheten” etter merverdiavgiftslovens § 8-1. Den næringsdrivende  slipper derfor å søke om tilbakegående avgiftsoppgjør.

Krav om næring

Det er et vilkår at den nye aktiviteten isolert sett blir å anse som næringsvirksomhet for å bli omfattet av den foreliggende registreringen. Dette vil følgelig også være en forutsetning for retten til å gjøre fradrag for inngående avgift.

Hvis aktiviteten behandles som avgiftspliktig til tross for at vilkåret om næring i merverdiavgiftsmessig forstand ikke er til stede, risikerer man at oppkrevd merverdiavgift tilfaller staten samt at uriktig fradragsføring tilbakeføres med risiko for tilleggsavgift. 

Risikoområder

Man bør derfor være spesielt oppmerksom i forhold til budsjettering ved oppstart av  virksomhetsområder hvor skatteetaten generelt er tilbakeholden med å akseptere næring. Eksempler på slike områder er hytteutleie, båtutleie, produktutvikling, alt som har med hest å gjøre og reklamesalg i forbindelse med motorsport.

Dersom virksomhetsområdene krever forskjellige typer omsetningsoppgave eller særskilte frister for innberetning må den avgiftspliktige sørge for at man har tilgang på korrekt type omsetningsoppgave i Altinn ved innberetningen, samt at omsetningsoppgave leveres rettidig for den enkelte virksomhetstype.