Frivillig registrering - virkningstidspunktet ved avvikende terminlengde

Skrivet gjelder virkningstidspunktet for frivillig registrering for utleie av bygg eller anlegg ved avvikende terminlengde.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

En virksomhet som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret med kortere terminlengde etter merverdiavgiftsloven § 15-5 søker om frivillig registrering for utleie av bygg eller anlegg etter merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd bokstav a.
Det er reist spørsmål om virkningstidspunktet for den frivillige registreringen, nærmere bestemt om den skal gis virkning fra og med den (kortere) terminen søknaden ble loggført eller postlagt, eller om registreringen kan få virkning for hele den aktuelle to-måneders terminen.
Skattedirektoratets vurdering:
Skattedirektoratet er kommet til at den frivillige registreringen må få virkning for den to-måneders terminen søknaden er loggført eller postlagt, jf. merverdiavgiftsloven § 14-1 tredje ledd. Vi legger således til grunn at det med ”oppgaveterminen” i § 14-1 tredje ledd menes den alminnelige oppgaveterminen, jf. merverdiavgiftsloven § 15-2.
Bestemmelsen i § 14-1 tredje ledd var ny fra 1. januar 2010 og kodifiserte forvaltningspraksis, se merknadene til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 76 (2008-2009) side 77. Vi er ikke kjent med at det foreligger noen forvaltningspraksis der temaet har vært virkningstidspunktet for avgiftssubjektets frivillige registrering når det fra før av er registrert med kortere oppgaveterminer.
En lignende problemstilling ble løst for tilbakegående avgiftsoppgjør ved at merverdiavgiftsforskriften § 8-6-1 siste punktum gir anvisning på at de som blir registrert med årsterminoppgave må søke om tilbakegående avgiftsoppgjør for inngående merverdiavgift påløpt på anskaffelser foretatt før den to-måneders terminen registreringen ble gjort gjeldende fra. Dermed ble det oppnådd likebehandling for anskaffelser gjort i samme måneder uavhengig av virksomhetens øvrige termin-/registreringsstatus.
Skattedirektoratet mener en slik likebehandling som nevnt i forrige avsnitt bør tillegges avgjørende vekt i vurderingen av virkningstidspunktet også for frivillig registrerte som har kortere terminer enn to-måneders terminer. På denne måten sikres at alle som søker frivillig registrering for utleie av bygg eller anlegg får rett til fradrag for inngående merverdiavgift for samme tidsrom.
I tillegg trekker rimelighetshensyn også i retning av at oppgaveterminen etter § 15-2 følges, dvs. at det i praksis - i mangel av klare bestemmelser om virkningstidspunktet for de ulike situasjonene – oppnås at like tilfeller behandles likt.

 

KILDE: Uttalelse fra Skattedirektoratet av 9. februar 2012.