Frivillig registrering i avgiftsmanntallet og fradrag for inngående merverdiavgift ved utleie av golfbane

Skattedirektoratet har i bindende forhåndsuttalelse uttalt seg om Porthus-dommens betydning for et aksjeselskap som skulle bygge en golfbane.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Banen skulle leies ut til et datterselskap som i tillegg til å stille banen til disposisjon for golfspill mot betaling, drive vareomsetning fra kiosk og proshop, også skulle omsette rett til å disponere plass for reklame på golfbanen. Spørsmålet i saken var om en frivillig registrering i avgiftsmanntallet etter forskrift nr. 117 ville omfatte golfbanen som sådan og ikke bare kiosk og proshop.

Med henvisning til Høyesteretts dom i Porthus-saken og direktoratets fellesskriv til fylkesskattekontorene av 26. september 2005 uttaler Skattedirektoratet at registrering etter forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (forskrift nr. 117) også vil kunne omfatte selve golfbanen med tilhørende treningsbane for utslag (driving range). Dette innebærer at utleier oppnår full fradragsrett for inngående avgift knyttet til anleggskostnadene av golfbanen. Leietaker vil på sin side bare ha rett til forholdsmessig fradrag for avgift på leievederlaget siden anlegget er til bruk i leietakers virksomhet utenfor og innenfor loven.

Porthus-dommen ble ansett for å ha spesiell relevans til denne saken, idet den avgjorde at en frivillig registrering for utleie av et hotellbygg også omfattet hotellrommene for overnatting med tilhørende korridorer og annet fellesareal, og ikke bare restauranten. Leietaker som drev hotellet, omsatte avgiftspliktige ytelser som telefon, betalings-TV, salg fra minibar, adgang til Internett, reklame, servering av mat og drikke (room-service) i rommene og hadde dessuten hente- og bringetjeneste for vask og rens for gjestene. Denne avgiftspliktige omsetningen var anslått til å utgjøre mellom 5 og 10 prosent av den avgiftsfrie romutleie til hotellets gjester.

For å kunne oppnå fradrag for golfbanen som sådan var det avgjørende at den utgjorde en innsatsfaktor ikke bare for utøvelsen av unntatt idrett (mval. § 5 b første ledd nr. 12), men også for salg av avgiftspliktige reklametjenester på fast eiendom (mval. § 5a annet ledd nr. 4). Faktum knyttet til den avgiftspliktige omsetningen av reklame på golfbanen var som følger:

"Reklametjenestene planlegges omsatt ved at hvert av de ni hullene vil få et navn som knyttes til sponsorer som profileres ved at det ved hvert hull plasseres et flagg med sponsors navn og eventuelle logo. Tilsvarende vil det ved hvert utslagsted (tee) bli satt opp et profileringsskilt som profilerer sponsorene av de respektive utslagsstedene. På treningsbanen for utslag (driving range), som har mange sidestilte utslagssteder, vil også hvert utslagssted ha sin sponsor som profileres med reklameskilt. I tillegg skal det etableres en flaggborg ved inngangen til banen hvor hovedsponsorene vil bli profilert.

Basert på tidligere erfaringer fra drift av den gammel banen, som skal erstattes av den nye, er det antatt at reklameinntektene vil beløpe seg til ca kr. 300 000 årlig. Utleie av baller og utstyr forventes å gi inntekter på kr. 400 000 årlig og salg av utstyr og kioskvarer anslås til kr. 400 000 årlig. Det forventes en årlig inntekt på henholdsvis kr. 1 500 000 fra spilleravgifter/green fee og kr. 1 000 000 i leieinntekter fra golfklubben.

Av ovenstående fremgår det at leietakers omsetning innenfor merverdiavgiftslovens område i tilknytning til anlegget (reklame, utleie av baller og utstyr samt salg) vil utgjøre ca 30 % av samlet omsetning (1,1 mill kr/3,6 mill kr)."

Skattedirektoratet uttalte følgende:

"Slike golfbaner anses således dels til bruk i idrettsaktivitet utenfor loven og dels til bruk i reklamevirksomhet innenfor loven, dvs. som en fellesanskaffelse, et fellesareal, som gir forholdsmessig fradrag for inngående avgift, jf merverdiavgiftsloven § 23. Slike arealer er forutsatt omfattet av ordningen med frivillig registrering av utleier av fast eiendom etter forskrift nr. 117, jf. forskriften § 1 tredje ledd. Systemet innebærer at utleier vil ha full fradragsrett for arealer til slik felles bruk som her, mens leietaker på sin side bare vil ha forholdsmessig fradragsrett. Det vises til Finansdepartementets merknader til forskriften § 3 gjengitt i vedlegg 4 til Skattedirektoratets meldinger 13/01 og Merverdiavgiftshåndboken 3. utgave 2005 side 487.

Med henvisning til innsenders opplysning om leietakers virksomhet med utleie av løsøre, nærmere bestemt utleie av golfballer og utstyr (køller m.m.), vil vi bemerke at vi ikke anser vederlag som spillere betaler for baller til bruk på treningsbanen for utslag, som vederlag for avgiftspliktig utleie av baller. Vederlag for å disponere et visst antall baller på denne måten anses som vederlag for å benytte treningsbanen, hvilket omfattes av unntaket i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 12. Dersom spillere mot særskilt vederlag i tillegg til vederlag for adgang til banen, skulle få utlevert baller som skal benyttes under spill på selve golfbanen, for å leveres tilbake etter endt spill, vil imidlertid dette anses som avgiftspliktig utleie. Oss bekjent er imidlertid ikke slik utleie av golfballer særlig utbredt. Betales det særskilt for å benytte golfkøller, traller og annet utstyr anses også dette som utleie av løsøre.
 
I motsetning til det innsender har lagt til grunn, vil fradragsretten på anskaffelser til denne del av leietakers virksomhet være avskåret. Dette gjelder for eksempel baller og utstyr til oppbevaring, utlevering og innsamling av baller på treningsbanen. Dette vil medføre et lavere grunnlag for leietakers fradragsrett enn det innsender har lagt til grunn."

Forutsatt at de øvrige vilkår for frivillig registrering etter forskrift nr. 117 foreligger konkluderer Skattedirektoratet med at virksomheten vil ha fradragsrett for inngående avgift på omkostninger med anlegg av den nye  golfbanen, jf. merverdiavgiftsloven § 21 og forskriften nr. 117 § 1 tredje ledd.

Anleggskostnadene for golfbanen blir her er en relevant oppofrelse som har en naturlig og nær tilknytning til den avgiftspliktige omsetningen av reklame på golfbanen. Ovennevnte samsvarer med Høyesteretts forståelse av merverdiavgiftsloven § 21 i blant annet Porthus- og Hunsbedt-dommene.

Skattedirektoratet presiserer at de ikke har tatt stilling til grunnlaget for eller størrelsen av leietakers fradragsrett for inngående avgift på leievederlaget for banen.

For å lese hele forhåndsuttalelsen av 27. september 2005 om adgang til frivillig registrering og fradragsrett for inngående merverdiavgift ved utleie av golfbane (merverdiavgiftsloven §§ 21 og 28a) klikk her.

Les også:

  • Forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (forskrift nr. 117) av 6. juni 2001.
  • NARF's tidligere omtale av Porthus-saken.
  • Ny frist for å melde krav etter Porthus-dommen.
  • Nye retningslinjer for fradragsføring av inngående merverdiavgift. 
  • Skattedirektoratets fellesskriv til fylkesskattekontorene av 26. september 2005.
  • Porthus-dommen av 30. juni 2005.