Har du husket å oppdatere kundenes omsetningsbaserte fordelingsnøkler for inngående mva?

12. april er fristen for mva-melding for 1. termin.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi vet at mange glemmer å oppdatere omsetningsbaserte nøkler, og det nærmer seg fristen for mva-melding for 1. termin, 12. april.

Forholdsmessig fradrag

Etter merverdiavgiftslovens § 8-2 skal en virksomhet som gjør anskaffelser til bruk både i den avgiftspliktige virksomheten og til andre formål gjøre en fordeling av inngående mva. Slike anskaffelser kalles gjerne fellesanskaffelser. Etter lovens hovedregel er det den antatte bruken som er styrende for fradragsretten. Grunnen til dette er at fradraget normalt vurderes på anskaffelsestidspunktet, og man må da gjøre en vurdering av hvordan anskaffelsen vil bli brukt.

For hjelpe den næringsdrivende til å foreta dette skjønnet har vi noen metoder i merverdiavgiftsforskriften. Etter forskriftens § 8-2-2 kan inngående mva på varer som anskaffes under ett for virksomhetens felles drift, fordeles på bakgrunn av avgiftspliktig omsetning i forhold til total omsetning i forrige regnskapsår. Vilkåret for å kunne bruke denne metoden er at fordelingen i rimelig grad gjenspeiler bruken av anskaffelsen.

Dersom man bruker en omsetningsbasert nøkkel skal den altså i utgangspunktet oppdateres fra og med innlevering av 1. mva oppgaven hvert år. I praksis ser vi ofte at virksomheter glemmer å oppdatere nøkkelen, og fortsetter å bruke den samme omsetningsbaserte fordelingsnøkkelen i mange år, selv om virksomheten og omsetningen endres over tid.

Hva er en fellesanskaffelse?

Fellesanskaffelser er varer og tjenester som skal brukes både i den avgiftspliktige virksomheten, og unntatt virksomhet, eller annen privat bruk hvor fradragsrett er avskåret. Hvis virksomheten driver både avgiftspliktig og avgiftsunntatt virksomhet vil typiske fellesanskaffelser kunne være, husleie, regnskap og revisjon, datamaskiner, kontorrekvisita med videre.

Hva er «omsetning»

Når man lager en omsetningsbasert fordelingsnøkkel er det naturlig å lage en brøk. Avgiftspliktig omsetning over streken, og virksomhetens totale omsetning under streken. For å få prosent ganger man resultatet med 100.

Når man bruker omsetningsbaserte nøkler dukker det av og til opp spørsmål om hva som skal med i brøken. Det er ofte relativt enkelt å fastslå hva den avgiftspliktige omsetningen er, den som skal over streken i brøken. Det er normalt bare å sjekke fjorårets konsoliderte mva-oppgave. Beregning av virksomhetens totale omsetning er imidlertid ikke like enkelt. Her vil ikke alltid beløpet som er innrapportert som totalomsetning (pliktig og unntatt) på oppgavene stemme med hva som skal legges til grunn i utarbeidelse av fordelingsnøkkel. Som et eksempel kan nevnes at enkelte typer finansinntekter anses som «omsetning» i relasjon til bestemmelsen.

Det lagt til grunn at inntekter må stamme fra utøvelse av en viss aktivitet for at det skal medregnes i virksomhetens omsetning etter mva forskriften.
Finansdepartementet har i et brev av 4. juli 1994 lagt til grunn at et finansieringsselskaps renteinntekter må anses som omsetning etter bestemmelsen. Når det gjelder andre selskapers finansinntekter, f.eks i form av renter på innestående er det mindre naturlig å ta med dette. Vederlag ved aksjesalg er det naturlig å kalle omsetning, mens aksjeutbytte kommer i en annen stilling siden det ikke er noe motytelse.

Selv om det er mange andre arbeidsoppgaver om dagen er det viktig å påse at rapportering av inngående avgift på fellesanskaffelser blir riktig, allerede fra 1. termin. Vi kan derfor anbefale 1-times nettkurset MVA – forholdsmessige fradrag og fordelingsnøkler – som går gjennom det mest sentrale du trenger å vite på området.