Høyesterett – fradragsføring og frivillig registrering

Hvilken betydning får tidspunkt for innsendelse av frivillig registreringssøknad (forskrift nr. 117, nåværende § 2-3) for fradragsretten?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bryggeriparken AS leide ut lokaler til COOP fra 2. termin 2005. Registreringsgrensen ble nådd i 2. termin 2005, og søknad om frivillig registrering etter forskrift nr. 117 ble sendt til fylkesskattekontoret 9. mai 2005. Fylkesskattekontoret nektet selskapet fradrag for inngående avgift på anskaffelser gjort til og med 2. termin 2005.

Prinsipalt gjorde Bryggeriparken gjeldende at fradragsrett etter merverdiavgiftsloven § 21 kan kreves som et tilbakegående avgiftsoppgjør for alle relevante anskaffelser til frivillig registrert utleie av bygg etter forskrift nr. 117 etter at virksomheten er registrert i avgiftsmanntallet. Relevanskravet er den eneste materielle begrensningen.

Høyesterett viste til systembetraktninger som tilsier at fradragsretten er avledet av avgiftsplikten og bør avgrenses i tråd med denne (premiss 34). For frivillig registrerte oppstår avgiftsplikten ved registrering, og før dette tidspunkt anses anskaffelsene som skjedd til bruk i virksomhet utenfor loven. Dommen viser også til at symmetrihensyn taler for at fradragsretten i disse tilfellene først oppstår for anskaffelser gjort etter registrering.

Når det gjelder spørsmålet om tilbakegående avgiftsoppgjør, legger HR til grunn at ordningen ikke representerer en innsnevring av rettigheter etter loven, men den supplerer og korrigerer de begrensninger som følger av § 21. Retten viser til at denne rettsoppfatningen er  lagt til grunn i Sundby-saken og Ulven-saken i Borgarting LR hhv 17.2008 og 10.1.2008.

Langvarig og festnet avgiftspraksis i tilknytning til instituttet tilbakegående avgiftsoppgjør må tillegges vekt, og HR viser til at instituttet representerer en presiserende tolkning av merverdiavgiftsloven § 21 (premiss 44).

Subsidiært gjorde Bryggeriparken  gjeldende at søknaden om frivillig registrering, som altså var innsendt 9. mai 2005, var tidsnok til at fradragsrett for anskaffelser i 2. termin måtte anses å foreligge uten søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør så lenge registreringssøknaden forelå innenfor fristen i merverdiavgiftsloven § 33 for levering av omsetningsoppgaven for 2. termin, dvs. 10. juni.

HR la til grunn at søknad må være sendt innen terminutløp, det vil her si innen 30. april 2005. HR mente med andre ord at det ikke kan oppstilles noen tilleggsfrist med utgangspunkt i oppgavefristen i merverdiavgiftsloven § 33.

Høyesteretts dom 30. september 2010 – Bryggeriparken AS – Merverdiavgiftsloven § 21 jf forskrift nr. 117

KILDE: Skatteetaten, uttalelse, 8 oktober 2010