Høyesterettsdom - avgiftsplikt/snudd avregning ved bruk av utenlandsk arbeidskraft

Gyldigheten av Finansdepartementets vedtak i mva-sak. Spørsmålet var om et norsk selskap som har leid inn arbeidskraft fra utlandet, plikter å betale mva for innleien. Dette avhenger av om utleie av arbeidskraft anses som en tjeneste som kan fjernleveres.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I dom av 10. oktober 2007 tar Høyesterett stilling til om et norsk selskap som har leid inn arbeidskraft fra tre britiske selskaper, plikter å betale merverdiavgift for innleien. Dette avhenger av om utleie av arbeidskraft må anses som tjeneste som kan fjernleveres. Ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet skal merverdiavgift beregnes og betales av mottaker(såkalt snudd avregning), se forskrift av 15. juni 2001 om merverdiavgift (forskrift nr. 121 til merverdiavgiftsloven), som er gitt med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 65a.

Fra den norske innleierens side ble det hevdet at arbeidsutleien ikke var fjernleverbar. Dommen fra Høyesterett bekrefter nå at arbeidsutleie regnes som en fjernleverbar tjeneste. Høyesterett uttaler blant annet:

”Det må skilles mellom oppfyllelsesstedet for utførelsen av arbeidet, og oppfyllelsesstedet for utleien. Selv om arbeidet skal utføres et bestemt sted, må utleien av arbeidskraften anses som en fjernleverbar tjeneste, da utleier ut fra tjenestens karakter ikke kan vite hvor arbeidskraften vil bli benyttet. Gjennomføring av utleieavtalen krever ikke noen fysisk arbeidsutførelse. Oppfyllelsen skjer ved at arbeidskraften blir stilt til disposisjon. Merverdiavgiftsplikten for utleie av arbeidskraft må på denne bakgrunn påhvile tjenestekjøperen.”

 Les Høyesteretts dom av 10. oktober 2007.