Høyesterettsdom - fritak for mva ved overdragelse av virksomhet

Høyesterett kom til at kjøper reelt sett kjøpte en virksomhet og ikke hadde fradragsrett for mva som feilaktig var beregnet ved kjøp av deler av et varelager.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Konkursdebitor Optimar AS kjøpte et varelager etter at konkursboet hadde gitt varelageret tilbake (abandonert). Varelageret var pantsatt og kjøpesummen, inkludert moms, ble betalt direkte til panthaveren/banken.

Høyesterett kom til at det ikke skulle vært beregnet mva ved salget, da det inngikk som ledd i overdragelse av en del av virksomheten, jf. merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 6.   

Spørsmålet var om kjøper likevel hadde fradragsrett for merverdiavgiften. For at avgiftsmyndigheten skulle kunne nekte kjøper fradraget er det et vilkår at kjøperen var klar over eller har utvist kvalifisert uaktsomhet i forhold til at selgeren ikke hadde rett til å kreve merverdiavgift ved salget. Dommen konkluderer med at kjøper ikke hadde foretatt tilstrekkelige undersøkelser i forhold til selgers manglende rett til å kreve merverdiavgift på salget.

Avgiftsmyndighetens tilbakeføring av fradragsført inngånde avgift ble ansett som gyldig. Høyesterett uttalte som følger:

"Jeg er kommet til at Optimar Herøy AS ikke foretok tilstrekkelig grundige undersøkelser. Selskapet kunne ikke basere seg på at DnB anså salget som avgiftspliktig, i og med at DnB var mottaker av kjøpesummen og kunne ha en egeninteresse i at kjøperen betalte merverdiavgift. I den aktuelle situasjonen, hvor det var klart at man ønsket å fortsette virksomheten, mange momenter trakk i retning av at man her sto overfor en virksomhetsoverdragelse, og man uttrykkelig hadde gitt uttrykk for at det var tale om overdragelse av virksomhet i avtalene med SND, burde avgiftsmyndighetene vært kontaktet eller annen særlig kyndig veiledning vært innhentet da det oppsto spørsmål om å løse avgiftspliktspørsmålet annerledes ved varelagersalget. Optimar Herøy AS opptrådte dermed kvalifisert uaktsomt, og vedtaket om å etterberegne avgiften er dermed gyldig."