Hvilke eiendeler omfattes av justeringsreglene

Justeringsbestemmelsene får anvendelse på det som merverdiavgiftsloven definerer som kapitalvarer .

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Definisjonen av kapitalvarer I merverdiavgiftsloven foreligger følgende to kategorier av kapitalvarer:

 1. maskiner, inventar og andre driftsmidler der inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst 50.000 kroner, likevel ikke kjøretøyer som er fritatt for merverdiavgift etter § 6-6 annet ledd 
 2. fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging der inngående merverdiavgift på kostnadene ved dette utgjør minst 100.000 kroner 

Kapitalvarer i form av maskiner, inventar og andre driftsmidler Maskiner, inventar eller andre driftsmidler anses som justeringspliktige kapitalvarer når ”inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst 50.000 kroner” .

Definisjonen av hva som skal anses som en kapitalvare er ikke knyttet til anskaffelseskostnaden av kapitalvaren, men den inngående merverdiavgiften som påløper ved anskaffelsen eller fremstillingen. Grunnen til dette er at regelen skal ta hensyn til og vise at det ikke skal justeres for mindre merverdiavgiftsbeløp.

Det at beløpsgrensen er satt til kr 50 000 kroner i inngående merverdiavgift innebærer at anskaffelser av maskiner, inventar eller andre driftsmidler til kr 200 000 eksklusive merverdiavgift er justeringspliktige.

For kategorien kapitalvarer i form av maskiner, inventar eller andre driftsmidler er det viktig å merke seg følgende :

 • Beløpsgrensen vil gjelde for hver enkelt anskaffelse.
 • Begrepet ”kostpris” innebærer at en kapitalvare blir justeringspliktig både når den er anskaffet eller fremstilt på egenhånd.
 • Beløpsgrensen over er uavhengig av om inngående merverdiavgift har blitt fradragsført fullt ut, delvis eller ikke i det hele tatt.
 • Justeringsreglene gjelder kun for fysiske driftsmidler, ikke for immaterielle eiendeler slik som spesialtilpassede dataprogrammer og opphavsrettigheter.
 • Biler mv. er normalt ikke justeringspliktige

For eksempel vil anskaffelse av to maskiner samtidig, der inngående merverdiavgift for hver enkelt maskin utgjør mindre enn 50 000 kroner, innebære at man verken har rett eller plikt til senere å justere inngående merverdiavgift selv om avgiften ved anskaffelsen til sammen utgjør mer enn 50 000 kroner.

Kapitalvarer i form av fast eiendom

Når ny-, på- eller ombygging av fast eiendom har en inngående merverdiavgift som utgjør minst kr 100 000, utgjør byggetiltaket en justeringspliktig kapitalvare .

Omsetning av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgift og det oppstår ingen inngående merverdiavgift ved kjøp av fast eiendom . En fast eiendom vil likevel være belastet med merverdiavgift, for eksempel ved oppføring av bygg eller anlegg. For avgiftspliktige næringsdrivende som enten bruker eiendommen i egen avgiftspliktig virksomhet eller som er frivillig registrert for utleie av bygg eller anlegg  vil inngående merverdiavgift på oppføringskostnader kunne trekkes fra . Ovennevnte gjør at justeringsbestemmelser er minst like nødvendige for fast eiendom som ved anskaffelse av andre typer driftsmidler.

Definisjonen av hva som skal anses som en kapitalvare er ikke knyttet til anskaffelseskostnaden av kapitalvaren, men den inngående merverdiavgiften som påløper ved anskaffelsen eller fremstillingen. Grunnen til dette er at regelen skal ta hensyn til og vise at det ikke skal justeres for mindre merverdiavgiftsbeløp.

Det at beløpsgrensen er satt til kr 100 000 i inngående merverdiavgift for kapitalvarer i form av fast eiendom innebærer at ny-, på- eller ombygging som utgjør kr 400 000 eksklusive merverdiavgift er justeringspliktig. Beløpsgrensen som gjelder for fast eiendom er høyere enn for andre kapitalvarer da perioden for justering av inngående merverdiavgift (justeringsperioden) er dobbelt så lang.

For kategorien kapitalvarer i form av fast eiendom er det viktig å merke seg følgende :

 • For fast eiendom er det ikke eiendommen som sådan som anses som kapitalvare, men de tiltak (byggetiltak) som gjøres på eiendommen i form av ny-, på- eller ombygging.
 • Plikten til å justere vil omfatte all inngående merverdiavgift på tjenester og materialer mv. i forbindelse med ny-, på-, eller ombygging av bygg eller anlegg på fast eiendom.
 • Inngående merverdiavgift på kostnader til drift, vedlikehold eller reparasjoner på eiendommen er ikke omfattet av justeringsregelverket.
 • Dersom det i løpet av et år skjer flere byggetiltak – for eksempel først en ombygging og så en påbygging – skal disse tiltakene regnes sammen når man skal fastslå om beløpsgrensen for kapitalvare er nådd.
 • Når to slike arbeider som nevnt i ovennevnte punkt fullføres i samme regnskapsår, vil justeringsforpliktelsen løpe fra samme tidspunkt og utgjøre de samlede kostnadene ved de to tiltakene.

Ved vurderingen av beløpsgrensen skal også tiltak som gjøres av for eksempel en utleier, slås sammen med tiltak som utføres av leietaker(e) .

Skillet mellom hva som anses som et justeringspliktig byggetiltak i form av en ny-, på-, eller ombygging kontra en ikke justeringspliktig kostnad til drift, vedlikehold eller reparasjoner på eiendommen er viktig. Ved vurderingen av om et tiltak skal regnes som ny-, på-, eller ombygging kontra vedlikehold eller reparasjon legges i hovedsak de samme kriteriene som ved vurderingen av om tiltaket regnes som vedlikehold eller påkostning i forhold til avskrivningsreglene i skatteretten til grunn .