Ingen fradragsrett for mva på mat og annen naturalavlønning til innleid personell

Skattedirektoratet har funnet det nødvendig å presisere rettstilstanden i en prinsipputtalelse av 30. september 2015

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den avskårede fradragsretten for innleid personell kommer ikke direkte til uttrykk i merverdiavgiftsloven § 8-3 (1) bokstav d, som fastslår at fradragsretten ikke omfatter inngående merverdiavgift for kost til og naturalavlønning av virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister.

Ut fra bestemmelsen formål, har det neppe vært tvilsomt at den avskårede fradragsretten også er ment å omfatte mat og naturalytelser til innleid personell. Dette er også lagt til grunn av klagenemnda for merverdiavgift i sak KMVA 6801.

I prinsipputtalelsen har det imidlertid kommet til uttrykk at:

"Klagenemnda for merverdiavgift har i en avgjørelse av 18.oktober 2010 nr. 6801 antatt at bestemmelsen ikke omfatter slike anskaffelser."

Dette er en uriktig beskrivelse av klagenemndas avgjørelse, som trolig skyldes en inkurie. Mval § 8-3 fastslår unntak fra fradragsretten. I KMVA 6801 kom klagenemnda til at denne type anskaffelser omfattes av bestemmelsen. Det innebærer at anskaffelsene omfattes av unntaket fra fradragsretten – det foreligger følgelig ikke fradrag.

Etter Regnskap Norges syn burde skattemyndighetene presisert lovens ordlyd, slik at rettstilstanden tydelig fremgår av loven.

Lenke til Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 30. september 2015