Ingen tilleggsskatt ved feilberegnet innførselsmerverdiavgift

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse kommet til at det ikke er grunnlag for å ilegge tilleggsskatt når en virksomhet har beregnet feil innførselsmerverdiavgift - vel å merke for den del av avgiften hvor virksomheten har korresponderende fradragsrett.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fra og med 1. januar 2017 skal virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret deklarere innførselsmerverdiavgift i skattemeldingen for merverdiavgift etter skatteforvaltningsloven § 8-3 første ledd, i stedet for ved innførselen.

Omlegging til innberetning og betaling av innførselsmerverdiavgiften i det innenlandske systemet har den virkning at både innførselsmerverdiavgift og det korresponderende fradraget (helt eller delvis) for inngående merverdiavgift alltid skal fastsettes i samme skattemelding og for samme termin hos den skattepliktige. Det vil således ikke lenger foreligge noen risiko for periodiseringsfordel hos den skattepliktige, for del av innførselsmerverdiavgift som gir korresponderende fradragsrett.

Skattedirektoratet viser til at innførselsmerverdiavgift for varer fra og med 1. januar 2017, vil behandles på samme måte som innførsel av tjenester til bruk i egen avgiftspliktige virksomhet, jf. merverdiavgiftsloven § 11-3. Det følger av gjeldende praksis knyttet til "snudd avregning" etter denne bestemmelsen at det ikke har blitt ilagt tilleggsavgift når det foreligger korresponderende fradragsrett da tapsvilkåret ikke anses oppfylt.

Skattedirektoratet legger til grunn at det samme må gjelde for innførselsmerverdiavgift på varer. Det foreligger dermed ikke fare for tap (skattemessig fordel) når skattepliktig har beregnet feil innførselsmerverdiavgift for den del av avgiften der skattepliktig har korresponderende fradragsrett, jf. skatteforvaltningsloven § 14-3 (1). Dette gjelder også når skattepliktig ikke har beregnet merverdiavgift i det hele tatt, men det ville ha foreligget korresponderende fradragsrett.

Uttalelsen får virkning for innførsel av varer som finner sted etter 31. desember 2016.