Kan det få uønskede mva-konsekvenser om man jobber for en kunde med dårlig likviditet?

Med dagens regelverk risikerer regnskapsførere som ikke får betalt av kunden å måtte betale utgående merverdiavgift av egen lomme.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I disse dager er det mange regnskapsførere som ønsker å stå på for sine kunder. Dette selv om regnskapsfører vet at kunden ikke nødvendigvis har mulighet til å betale for bistanden i henhold til vanlig betalingsforfall.

Regelverket

Når regnskapsfører har fakturert for sin tjeneste, skal mva innberettes og innbetales i den terminen fakturaen er datert. Bokføringsforskriften inneholder detaljerte bestemmelser om når faktura skal utstedes. Etter hovedregelen i § 5-2-2 skal salgsdokument utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering. Ved løpende levering av tjenester skal det faktureres senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf § 5-2-5. Det vil ofte være tilfellet for regnskapstjenester.

Når faktura er utsted skal mva innrapporteres og betales. Det hjelper da ikke at kunden ikke har midler til å betale. Etter mval § 4-7 (1) kan innrapportert mva korrigeres dersom det på grunn av skyldneres manglende betalingsevne kan konstateres at kravet er endelig tapt.

Merverdiavgiftsforskriften har nærmere regler for hva som skal til. Reglene setter opp vilkår som må oppfylles og praktiseres strengt. Dersom regnskapsfører ikke ønsker å være den mest pågående kreditoren i slike tilfeller vil skattekontoret etter gjeldende praksis fort anse kravet som omgjort til finansiering. Da er det ikke lengre mulig å tapsføre merverdiavgiften i det hele tatt, selv om det senere er på det rene at kravet ikke blir betalt.

Kan man vente med fakturering?

Som regnskapsfører kan du altså være i en situasjon hvor det å ta et samfunnsansvar, og påta deg jobb for kunden med anstrengt likviditet, ikke bare kan medføre at du ikke får betalt. I verste fall må du selv betale den utgående merverdiavgiften.

Hva hvis du ikke fakturerer for tjenesten i det hele tatt? Det er ikke ulovlig å jobbe gratis. Det vil imidlertid kunne rammes av uttaksreglene. Hvis uttaks-mva må beregnes er man like langt da kunden heller ikke har fradragsrett.

Går det an å vente å se an fakturering? I praksis er det akseptert at det avtales at vederlaget er betinget av etterfølgende hendelser, for eksempel at arbeid utføres på no cure no pay-vilkår. Dette kan for eksempel gjelde advokaten som fakturerer etter saken er vunnet, eller eiendomsmegleren som fakturerer når eiendommen er solgt. Vi er imidlertid ikke kjent med at man kan avvente fakturering til kunden har penger til å betale. Dersom dette avtales, antar vi skatteetaten vil anse det som en ren betalingsutsettelse, og at fakturering og beregning av mva skulle fulgt bokføringsforskriftens bestemmelser vi har vært inne på over.

Regnskap Norge mener

Vi synes det er urimelig at konsekvensen av å ønske å bistå en kunde kan være at man ikke bare ikke får betalt, men også risikerer å måtte dekke påløpt merverdiavgift av egen lomme. Denne problemstillingen gjelder ikke bare regnskapsførere, men også på andre tjenesteytere.

Regnskap Norge har derfor spilt inn til Finansdepartementet at det bør vurderes midlertidige regelendringer på dette området. Det kan for eksempel gjøres ved at det åpnes for å kunne foreta en midlertidig tapsføring dersom kunden ikke betaler, uten at de strenge vilkårene i dagens regelverk må være oppfylt.