Kompensasjon av merverdiavgift - omklassifisering av riksvegnett

Spørsmålet om hvilke subjekter som kan overføre justeringsrett

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I svarbrev av 11.10.11 til Finansdepartementet uttales det: 

”Skattedirektoratet bes vurdere en henvendelse fra Samferdselsesdepartementet vedrørende spørsmål om kompensasjon av merverdiavgift ved omklassifisering av riksvegnett.

Samferdselsesdepartementet viser til at Vegdirektoratet, på bakgrunn av henvendelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, har reist spørsmål om merverdiavgiftsregelverket åpner for at fylkeskommunen kan kreve kompensasjon for merverdiavgift betalt av staten på riksvegnett forut for overføringen fra staten til fylkeskommunene gjennom forvaltningsreformen i 2009.

Skattedirektoratets vurderinger Problemstillingen som reises er hvorvidt staten kan overføre en justeringsrett til kommuner og fylkeskommuner som er kompensasjonsberettiget etter kompensasjonsloven. At kommuner og fylkeskommuner kan få overført en justeringsrett er forutsatt i mval. § 9-3 og merverdiavgifts- forskriften § 9-3-4. Bestemmelsene regulerer ikke uttrykkelig hvilke subjekter som er gitt adgang til å overføre en justeringsrett, men det ble ved innføringen av justeringsreglene presisert i Ot.prp. nr. 59 (2006-2007) pkt. 7.6.1 at en forutsetning for at det overhodet skal skje en justering, vil være at anskaffelsene har skjedd til næringsvirksomhet. Dette tilsvarer det som gjelder innenfor EUs regelverk hvor anskaffelsene må være foretatt innenfor rammene av en økonomisk virksomhet. Statens utgifter til bygging av riksveger antas å ikke være pådratt til statlig næringsvirksomhet.

For kommuner og fylkeskommuners virksomhet utenfor merverdiavgiftsloven er deres adgang til å overdra en justeringsrett positivt regulert i kompensasjonsforskriften § 6. Dvs. at heller ikke kommuner og fylkeskommuner er forutsatt å ha noen adgang til å overdra kompensasjonsrett direkte med hjemmel i merverdiavgiftsloven.     

Skattedirektoratet kan således ikke se at staten kan overføre noen justeringsrett til fylkeskommuner i forbindelse med forvaltningsreformen i 2009.”

KILDE: Uttalelse av 12. oktober 2011 fra Skattedirektoratet