Korona – tiltakspakke knyttet til merverdiavgift

Tiltakene vil utgjøre en liten forskjell for de berørte i næringslivet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Mandag 16. mars kom beskjeden fra Stortinget om at de ønsker utsettelse av fristen for levering av mva-oppgaven for 1. termin 2020.

Stortinget ønsker også at lav mva-sats settes ned fra 12 til 8% med tilbakevirkende kraft fra 01.01.2020.

Lav mva-sats gjelder særlig innenfor reiselivsnæringen 

Denne næringen er særlig hardt rammet av koronaviruset. Det var lite informasjon om hva stortingspolitikerne har tenkt, men basert på intervjuer som ble gitt antar vi politikerne mener at dette er ment som en støtteordning til de næringsdrivende.

Innenfor områdene med lav sats finner vi persontransport og hotellovernatting. Dette er områder hvor mange av kundene er forbrukere. Området kjennetegnes også av svært mange transaksjoner, som for eksempel salg av billetter på buss og tog, heiskort i skianlegg, persontransport og overnatting på hoteller.

Brev til Skattedirektoratet og Finansdepartementet om tiltaket

Regnskap Norge sendte mandag den 16. et brev til Skattedirektoratet og Finansdepartementet, hvor vi spilte inn at det ikke vil være praktisk mulig med korrigeringer av foretatte transaksjoner på dette området.

Tiltaket må gis som en ren endring i beregningen av utgående avgift ved levering av oppgaven i altinn.

På den annen side må de næringsdrivendes kunder, som har fradragsrett for merverdiavgift på dette området, få fradragsføre basert på mva-beløpet på fakturaen. Det blir altså ikke symmetri mellom den utgående avgiften Staten får inn, og den inngående avgiften som blir fradragsført basert på den samme transaksjonen. Det er imidlertid den eneste måten vi ser at dette vil være til gunst for næringslivet tilbake i tid. Utgående mva med lav sats som skal innbetales vil da reduseres med 1/3.

Merverdiavgiftslovens 11-4 (1) slår fast at beløp uriktig angitt som merverdiavgift i salgsdokumentasjonen, herunder merverdiavgift oppgitt med for stort beløp skal innbetales til staten. Hvis vi i en periode ender med at merverdiavgift er oppkrevd av kunden med 12%, mens bare 8% skal innberettes, antar vi dette krever en regelendring, eller en dispensasjon fra bestemmelsen. Vi regner med dette vil bli hensyntatt når de nye endringene vedtas.

Vi vet i skrivende stund ikke hvordan endringen i lav sats vil bli praktisert fremover, men har spilt inn at dersom de næringsdrivende skal begynne å beregne mva med 8% på denne type transaksjoner fremover, bør man i hvert fall få ut 2. termin, dvs. frem til 01.05 før man har iverksatt dette.

8% istedenfor 12% utgjør liten betydning for de berørte i næringslivet

Per i dag antar vi det vil ha relativt liten betydning for de berørte næringene å kunne fakturere med 8% mva fremover istedenfor 12%. Slik situasjonen er i dag er etterspørselen etter tjenester i form av persontransport og overnatting liten. Skianleggene er stengt og selger dermed ikke flere heiskort av om mva-satsen reduseres.

Hvis lav mva-sats beholdes, etter hvert som situasjonen på et eller annet tidspunkt normaliserer seg, kan det imidlertid ha en viss positiv effekt på etterspørselen på disse områdene. Alternativt kan de næringsdrivende beholde prisen som før og dermed øke marginen per transaksjon med noen få prosent.

Vi har fått tilbakemelding fra Skattedirektoratet om at de jobber med utformingen av regelverket knyttet til tiltakspakkene på merverdiavgiftsområdet, og at de tar våre innspill i betraktning.