Korrigering av uriktig utbetalt merverdiavgiftskompensasjon

Skattedirektoratets fellesskriv omhandler Finansdepartementets brev av 4. april 2013 (se vedlegg) om praktiseringen av kompensasjonsloven § 14 og § 11 ved uriktig utbetaling av kompensasjon.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det uttales i fellesskrivet: "I forhold til spørsmålet om korrigeringsadgangen skal benyttes i det enkelte tilfelle, gir Finansdepartementet uttrykk for at avgiftsmyndighetene må foreta en bred vurdering av forholdene i hver enkelt sak, herunder om det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om saken eller at subjektet på annen måte kan bebreides for at det er utbetalt for mye merverdiavgiftskompensasjon. Hvor lang tid det har gått siden utbetalingen fant sted, hvor godt opplyst saken er og hvor stor betydning spørsmålet har vil også være relevante momenter i vurderingen.
Departementet viser videre bla. til at det må tas i betraktning eventuelle særlige forhold som gjør seg gjeldende på merverdiavgiftskompensasjonsområdet ved vurdering av om adgangen til å kreve korrigering skal benyttes. Departementet antar at et slikt forhold kan være at adgangen til å kreve merverdiavgiftskompensasjon i stor grad gjelder for kommuner og andre aktører som kan benytte profesjonell bistand når de fremmer kompensasjonskrav.