Landbruk: Merverdiavgift på salg ved både privat og statlig omsetning av melkekvoter

Finansdepartementet har bestemt at både privat og statlig omsetning av melkekvote skal være merverdiavgiftspliktig. For årets omsetningsrunde skal det imidlertid kun svares merverdiavgift på den private omsetningen, og ikke på den statlige omsetningen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Saken har sin bakgrunn i at Skattedirektoratet tidligere har fastsatt at både statlig og privat omsetning av melkekvoter er merverdiavgiftspliktig. Skattedirektoratet begrunnet bl.a. vedtaket med at unntaket fra avgiftsplikt for offentlig myndighetsutøvelse ikke er anvendelig, verken for melkeprodusentenes eller statlig omsetning av melkekvoter, jf. merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 7.

Landbruks- og matdepartementet har bedt Finansdepartementet om på nytt å vurdere spørsmålet om hvorvidt unntaksbestemmelsen for offentlig myndighetsutøvelse kunne komme til anvendelse ved statlig omsetning av melkekvoter.

Finansdepartementet har på den bakgrunn vurdert spørsmålet knyttet til statlig omsetning av melkekvoter, og kommet til at unntaksbestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 7 ikke er anvendelig. Når det gjelder private melkeprodusenters salg av melkekvoter til staten uttaler Finansdepartementet at melkeprodusentene isolert sett ikke er tillagt offentlig myndighet i forbindelse med salget slik at unntaksbestemmelsen ikke er anvendelig i disse tilfellene. Finansdepartementet uttaler videre at unntaksbestemmelsen heller ikke kan komme til anvendelse ved statens videresalg av melkekvoter da en unnlatelse av å beregne merverdiavgift i disse sakene, til tross for at staten ikke har forretningsmessig drift som hovedformål, kan komme i konflikt med kravet til konkurransenøytralitet.

Bakgrunnen for at det gis dispensasjon for den statlige omsetningen i 2005, er den usikkerheten som har vært knyttet til utfallet i saken samt at årets omsetningsrunde allerede er godt i gang.

Salg av melkekvote sammen med eiendommen vil imidlertid fortsatt være avgiftsfritt.

Les Finansdepartementets vurdering i sin helhet: Brev av 30.06.2005.