Merverdiavgift og konkurs

Finansministeren uttaler i brev til Konkursrådet at det antas at dersom debitor var registrert for avgiftspliktig omsetning på konkurstidspunktet, vil konkursboet kunne kreve fradrag for inngående avgift på for eksempel bobestyrers honorar.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Dette gjelder også når boet selv ikke har avgiftspliktig omsetning.

Brevet av 15. november 2002 lyder slik:
"Jeg viser til Konkursrådets henvendelse av 24. januar 2002 med synspunkter knyttet til konkursboers fradragsrett for inngående merverdiavgift.
 
Jeg viser til vedlagte brev av 29. mai i år fra Skattedirektoratet til advokatforeningen. I brevet behandler Skattedirektoratet blant annet konkursboers fradragsrett.
 
Et konkursbos virksomhet vurderes i merverdiavgiftsmessig sammenheng som en fortsettelse av den næringsvirksomhet som ble drevet av debitor. Et konkursbo er derfor merverdiavgiftspliktig for omsetning og uttak etter konkursåpning i den utstrekning dette ville vært avgiftspliktig på debitors hånd, og boet skal beregne merverdiavgift av omsetning og uttak som skjer etter konkursåpning. Boet har full fradragsrett for inngående avgift på utgifter knyttet til den avgiftspliktige omsetning og uttak. Skattedirektoratet har i brevet av 29.mai uttalt at fradragsretten omfatter omkostninger til avviklingen av den avgiftspliktige virksomheten, for eksempel merverdiavgift beregnet av bobestyrerens honorar. Det antas også at dersom debitor var registrert for avgiftspliktig omsetning på konkurstidspunktet, vil konkursboet kunne kreve fradrag for inngående avgift på for eksempel bobestyrers honorar selv om boet ikke selv har avgiftspliktig omsetning. Derimot vil det ikke foreligge fradragsrett for utgifter knyttet til for eksempel omsetning mv. av debitors private eiendeler."