Merverdiavgift på persontransport: Fokus på fradragsretten

Fra 1. mars 2004 ble det innført avgiftsplikt ved omsetning av persontransporttjenester med en avgiftssats på 6%. I denne artikkelen rettes fokus mot fradragsretten for inngående avgift.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
1. Innledning
Avgiftsplikten omfatter transport av passasjerer uavhengig av hvilket tranportmiddel som benyttes, f.eks. fly, tog, buss, t-bane, trikk, båt og taxi.
Avgiftsplikten omfatter både rutegående kollektivtransport og turkjøring, f.eks. rundturer med buss og båt. Også persontransport med skiheiser og kabelbaner omfattes av avgiftsplikten.
Spesialtransport mot vederlag, f.eks. skoleskyss og kjøring av handikappede/eldre/syke omfattes av avgiftsplikten. Ambulansetjenester utført med særskilt innrettet transportmiddel er unntatt fra avgiftsplikten som en helsetjeneste. Dette gjelder f.eks. ambulansebil, -båt og -helikopter.
Avgiftsplikten gjelder også formidling av persontransport og ferging av kjøretøyer.
2. Fradragsrett for inngående avgift
2.1 Persontransportnæringen
Utgangspunkt
Tjenesteytere innen persontransportnæringen vil fra 1. mars 2004 ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester til bruk i virksomheten.
Eksempler på fradragsberettigede anskaffelser er:
 
 • Transportmidler
 • Deler (f.eks. bildekk, dører, speil, motordeler etc)
 • Utstyr til kjøretøyet (f.eks. inventar, verktøy etc)
 • Diesel, bensin, olje, lakk
 • Vask
 • Vedlikehold, reparasjoner, kontroller, service
 • Video-overvåkingutstyr
 • Billettsystemer (dataprogrammer/billettmaskiner etc)
 • Kontorrekvisita
 • Telefonutgifter
 • Honorar fra regnskapsfører, revisor, advokat og andre rådgivere
 • Arbeidstøy
 • Kostnader til markedsføring
 • Kostnader til administrasjon (f.eks. innleie av sekretærer, resepsjonsmedarbeidere)
Persontransportselskaper som er fullt ut avgiftspliktige vil ha rett til fullt fradrag for inngående avgift på anskaffelser til virksomheten.
Kombinert virksomhet
Dersom persontransportselskapet også har omsetning som er særskilt unntatt fra avgiftsplikt, f.eks. guidetjenester, avgiftsfrie husleieinntekter etc, skal selskapet foreta en forholdsmessig fordeling av inngående avgift ved såkalte fellesanskaffelser. Dersom omsetningen utenfor loven er mindre enn 5% av totalomsetningen vil selskapet likevel ha rett til fullt fradrag for inngående avgift.
Hva er en fellesanskaffelse?
Med fellesanskaffelse menes en vare og/eller tjeneste som skal benyttes både i den avgiftspliktige delen og den ikke-avgiftspliktige delen av virksomheten.
Har offentlige tilskudd betydning for fradragsretten?
Offentlige tilskudd vil som utgangspunkt ikke ha innvirkning på fradragsretten såfremt tilskuddet er ytet til persontransportandelen i selskapet. Selskaper som er fullt ut avgiftspliktige etter 1. mars 2004 og som mottar tilskudd fra det offenlige, kan dermed fradragsføre inngående avgift fullt ut på anskaffelser som benyttes i virksomheten.
2.2 Reisebyråer og bookingselskaper
Utgangspunkt
Reisebyråer og bookingselskaper vil ha kombinert virksomhet, dvs. at de har omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven. Dette innebærer at selskapene må foreta en forholdsmessig fordeling av inngående avgift på fellesanskaffelser.
I de fleste tilfeller vil alle anskaffelser til reisebyråer og bookingselskaper anses som fellesanskaffelser.
Ved gjennomføring av forholdsmessig fradrag skal reisebyrået/bookingselskapet beregne en fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen skal som hovedregel beregnes ut i fra antatt bruk. I denne forbindelse kan man benytte hjelpestørrelser som f.eks. omsetningstall.
Ved å legge sammen den totale omsetningen, vil selskapet komme fram til en %-vis foredelingen av omsetning innenfor loven og utenfor loven.
Omsetning innenfor loven:
 
 • Avgiftspliktig omsetning med en avgiftssats på 24%
 • Avgiftspliktig omsetning med en avgiftssats på 6%
 • Null-satset omsetning (fritatt omsetning)
Omsetning utenfor loven:
 
 • Omsetning som er særskilt unntatt fra avgiftsplikt (f.eks. guidetjenester, formidling av guidetjenester, hotellovernatting, formidling av hotellovernatting)
Reisebyråer og bookingselskaper vil hovedsakelig opptre som formidlere på vegne av sine samarbeidspartnere, f.eks. flyselskaper etc. Ved beregning av fordelingsnøkkelen er det bare selskapets egne inntekter (formidlingshonorarene) som skal inngå i beregningsgrunnlaget.
2.3 Andre næringsdrivende
Næringsdrivende som kjøper persontransporttjenester til bruk i sin avgiftspliktige virksomhet vil ha rett til fradrag for inngående avgift. Ofte vil ansatte foreta reiser med f.eks. taxi, tog og flyreiser ved utførelse av jobboppdrag. Avgiften vil i disse tilfellene være fradragsberettiget for arbeidsgiver.
Reise mellom hjem og arbeidssted anses imidlertid som privat bruk og vil ikke være fradragsberettiget.
Når det gjelder kjøp og drift av kjøretøyer er dette nærmere beskrevet i punkt 4 nedenfor.
3. Legitimasjon for fradragsrett
Krav til fakturaens innhold
Retten til fradrag for inngående merverdiavgift må legitimeres med gyldig salgsdokument (faktura). I henhold til Finansdepartementets forskrift av 14. oktober 1969 om innholdet av salgsdokumenter mv (forskrift nr. 2) er det angitt hvilke opplysninger som skal fremkomme på fakturaen. Det er viktig å påse at alle nødvendige opplysninger finnes på fakturaene før avgiften fradragsføres.
Avgiftsbeløpet skal være spesifisert på fakturaen og skal alltid være angitt i norske kroner.
Forenklede salgsdokumenter (billetter)
Skattedirektoratet har gitt dispensasjon fra kravene til fakturaens innhold for billetter som benyttes i rutegående kollektivtrafikk med buss, tog, bane, trikk eller ferge (også hurtigbåter).
Billettene skal inneholde tjenesteyterens navn eller organisasjonsnummer + bokstavene MVA, utstedelsesdato, leveransens art, vederlaget og avgiftsbeløpets størrelse. Avgiftsbeløpets størrelse kan i stedet angis ved å anføre hva avgiften utgjør i prosent av det totale vederlaget.
Skattedirektoratet aksepterer videre at tjenesteytere innen rutegående kollektivtransport kan unnlate å angi merverdiavgiftsbeløpet, eventuelt hva avgiften utgjør i prosent, på enkeltbilletter i lokaltrafikk. Enkeltbillettene må inneholde virksomhetens navn eller organisasjonsnummer + MVA, samt vederlag og utstedelsesdato.
For at de forenklede salgsdokumentene (billettene mv) skal kunne benyttes som legitimasjon for fradragsretten, er det et vilkår om at kjøperen selv på billetten (eventuelt på et vedlegg til denne) angir formålet med reisen, dato og signatur.
Dispensasjonen gjelder ikke flybilletter og taxiregninger.
Særlig om flybilletter
På grunn av internasjonale standarder vil flybilletter ikke tilfredsstille kravene til fakturaens innhold i forskrift nr 2. Det er derfor viktig at den næringsdrivende påser at flyselskapet eller reisebyrået etc utsteder en egen faktura eller et annet dokument som angir de nødvendige opplysninger. Billetten og faktura/tilleggsdokument vil sammen være tilstrekkelig legitimasjon fra fradragsretten.
Ansattes reiseregninger
Ved de ansattes reiser vil fakturaer i de fleste tilfeller være utstedt i den ansattes navn. Skattedirektoratet aksepterer at disse fakturaene benyttes som legitimasjon for fradragsberettiget inngående merverdiavgift. Det er imidlertid et krav at den ansatte utferdiger en signert og datert oppstilling som gir en oversikt over reisen og formålet med denne.
4. Særlig om kjøp og drift av kjøretøyer
4.1 Personkjøretøyer
Avskåret fradragsrett
Fradragsrett er avskåret for anskaffelse, vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøyer. Begrepet "personkjøretøyer" er nærmere definert i en egen forskrift, og omfatter bl.a. motorvogn registrert som personbil, motorsykler, mopeder, beltemotorsykkel, registrert campingtilhenger og campingbiler.
Fra 1. mars 2004 vil buss under 6 meter med inntil 17 seteplasser anses som personkjøretøy. Andre typer busser vil fra denne dato ikke ha status som personkjøretøyer i merverdiavgiftlovens forstand.
Avgift på kostnader til f.eks. bensin/diesel, olje, reparasjoner, service, parkering etc kan derfor ikke fradragsføres for personkjøretøyer selv om kjøretøyet benyttes i avgiftspliktig virksomhet.
Unntak
Næringsdrivende som driver persontransportvirksomhet vil ha rett til fradrag for inngående avgift på kostnader til anskaffelse og drift av personkjøretøyer. Dette innebærer at busselskaper, taxiforetak etc kan fradragsføre inngående avgift på kostnader knyttet til kjøretøyene.
4.2 Andre kjøretøyer enn personkjøretøyer (varebiler, lastebiler)
Utgangspunkt
Før lovendringen var avgift på kostnader knyttet til anskaffelse og drift av andre kjøretøyer enn personkjøretøyer (f.eks. varebiler/lastebiler) fradragsberettiget i den grad kjøretøyet ble benyttet til varetransport.
Fra 1. mars 2004 vil inngående avgift være fradragsberettiget også dersom disse kjøretøyene benyttes til persontransport.
Særlig om varebil klasse 1
Finansdepartementet har nå foreslått at varebil klasse 1 fra og med 1. juli 2004 skal likestilles med personkjøretøyer. Dersom forslaget blir vedtatt innebærer det at fradragsretten for inngående avgift ved anskaffelse og drift av denne type kjøretøyer vil bli avskåret fra denne dato.
5. Ingen fradragsrett på anskaffelser foretatt før 1. mars 2004
Fradragsretten gjelder for kjøp som er foretatt etter 1. mars 2004. Det er ikke mulig å fradragsføre inngående avgift på anskaffelser som er foretatt før denne dato. Dersom et busselskap kjøper en buss som leveres i februar, vil det ikke foreligge fradragasrett. Dette gjelder selv om fakturaen er datert i mars.
Det er ikke fastsatt overgangsregler, og 1.mars er dermed en absolutt grense for fradragsretten.