Merverdiavgiftsloven § 4-7 - Tap på krav ved bruk av kredittforsikring – Skattedirektoratets brev 21.2.2013

Regnskap Norgeer enig i Skatteetatens konklusjon om at utbetaling fra kredittforsikring er å anse som erstatning. Nedenfor siteres SKDs prinsipputtalelse:

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det vises til brev av 29. juli 2011 til Skatt X hvor det er reist spørsmål om det er adgang til å tilbakeføre tidligere beregnet utgående avgift ved tap på krav når det er tegnet forsikring (kredittforsikring) mot eventuelle tap. Spørsmålet ble oversendt Skattedirektoratet i brev av 11. oktober 2011.

I brevet er det lagt til grunn at det foreligger en utestående fordring som anses endelig tapt, og hvor det i medhold av mval. § 4-7, jfr. FMVA § 4-7-1 er adgang til å tilbakeføre tidligere beregnet utgående avgift. Videre heter det:

"Mange næringsdrivende kjøper seg kredittforsikring for å sike seg mot eventuelle tap. En kredittforsikring dekker bl.a. tap dersom kunden går konkurs eller misligholder betingelsene. Ved erstatning dekkes inntil 90 prosent av tapet innenfor en allerede avtalt kredittgrense. I tillegg dekkes kostnader i forbindelse med inndrivelse av forsikrede fordringer. Krav om erstatning blir vurdert mot de vilkårene som er knyttet til den enkelte forsikringspolise.
Erfaringsmessig utbetaler forsikringsselskapet et beløp lik fordringen fratrukket merverdiavgift og egenandel."
Det er etter dette reist spørsmål om en næringsdrivende som gjennom en slik kredittforsikring får dekket tapet fortsatt har adgang til å tilbakeføre tidligere beregnet utgående avgift av den tapte fordringen.

Skattedirektoratet skal bemerke

På visse vilkår foreligger det adgang til å tilbakeføre tidligere beregnet og innberettet utgående avgift i medhold av mval. § 4-7, jfr. FMVA § 4-7-1. Som utgangspunkt gjelder dette når en utestående fordring er konstatert endelig tapt, slik at selger av en avgiftspliktig vare eller tjeneste ikke har mottatt vederlag. Det er en absolutt forutsetning for tilbakeføring at tapet skyldes debitors forhold, nærmere bestemt debitors betalingsevne.
Tap som følge av kreditors disposisjoner gir ingen adgang til tilbakeføring, se her dom av Borgarting lagmannsrett 19. desember 2008 (inntatt i Merverdiavgiftshåndboken 8. utgave side 346). I denne saken hadde kreditor inngått avtale med et selskap om fakturaservice slik at betaling fra kreditors kunder skulle gå via dette selskapet. Pengene ble underslått slik at kreditor ikke mottok noe vederlag. Lagmannsretten konstaterte at kundene hadde betalt fordringene med frigjørende virkning. Kreditor hadde derfor ikke lenger noen kundefordring, og det tap som var oppstått skyldtes ikke debitors forhold.
Dette stiller seg annerledes for de tilfellene hvor kreditor har kjøpt en garantiforsikring. Det legges til grunn at denne garantien først blir effektiv når det er konstatert et endelig tap, og at dette skyldes debitors betalingsevne (dvs. at tapet skyldes debitors forhold). Det beløpet som utbetales av forsikringsselskapet kan ikke anses som vederlag for den avgiftspliktige ytelsen, men må avgiftsmessig anses som en erstatning. Dette har ikke betydning for adgangen til å tilbakeføre tidligere beregnet utgående avgift som tap på krav.

Lenke til saken på Skatteetatens nettside