Merverdiavgiftsloven § 6-14 - Overdragelse av virksomhet – Strukturkvoter – Skattedirektoratets fellesskriv 24.6.2014

Skrivet gjengis her ordrett. Skrivet gjelder overdragelse av strukturkvoter knyttet til fiskefartøyer er omfattet av avgiftsfritaket for varer og tjenester som omsettes som ledd i overdragelse av virksomhet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er reist spørsmål om overdragelse av strukturkvoter knyttet til fiskefartøyer er omfattet av avgiftsfritaket for varer og tjenester som omsettes som ledd i overdragelse av virksomhet, jf. merverdiavgiftsloven § 6-14.

Strukturkvoteordningen innebærer at kvoter til adgangsbegrensede fiskerier – som ellers er knyttet til eier og et bestemt fartøy – kan fiskes med ett eller flere andre fartøy. Et vilkår for tildeling av strukturkvote er at et fartøy permanent tas ut av fiske, dvs. at fartøyet blir meldt ut av registeret for fiskefartøy og blir kondemnert, samt at deltakeradgang og konsesjoner knyttet til fartøyet oppgis. En fiskerivirksomhet som kjøper et fartøy i den hensikt å få tildelt strukturkvote er således avskåret fra å benytte denne i sin fiskerivirksomhet med mindre kjøper eier et annet fartøy som tas ut av fiske.

Finansdepartementet har i brev av 8. oktober 2008 til Norges Fiskeslag uttalt at salg av fartøy som ledd i strukturkvoteordningen er omfattet av fritaket, selv om kjøper ikke benytter det aktuelle fartøyet i sin fiskerivirksomhet. Dette innebærer at det er rettighetene som tilligger fartøyet som er det avgjørende, ikke hvilket fartøy som benyttes.

Finansdepartementet har i brev av 29. april 2014 til Norges Fiskeslag mfl. presisert sin uttalelse av 8. oktober 2008. Departementet gjør det klart at en overdragelse av strukturkvoter er fritatt for merverdiavgift i henholdt til merverdiavgiftsloven § 6-14 også hvor skipet kondemneres på selgers hånd før overdragelse av kvoten finner sted. Dette innebærer at omsetning av strukturkvote anses omfattet av fritaksbestemmelsen uavhengig av om eventuell kondemnering av skip skjer på selger eller kjøpers hånd.

Klagenemnda for merverdiavgift har lagt til grunn motsatt forståelse av regelverket i nyere avgjørelser. Skattedirektoratet vil be skattekontorene anmode Klagenemnda for merverdiavgift om omgjøring i de aktuelle sakene.

Skattedirektoratet legger til grunn at det fortsatt er et krav om at den overdratte kvoten må benyttes i kjøpers virksomhet (videreføring av virksomheten) for at fritaksbestemmelsen skal komme til anvendelse.