Merverdiavgiftsloven av 1969 - § 70 vedtak

Gamle § 70 vedtak - hva skjer med disse fra 1. januar 2010 når ny merverdiavgiftslov ble gjort gjeldende?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Merverdiavgiftsloven av 1969 ga med hjemmel i § 70 adgang til å fatte vedtak om fritak eller unntak (helt eller delvis), i enkelttilfeller (enkeltvedtak) og som generelle dispensasjoner (tilsvarende virkning som en forskrift) dersom det forelå særlige grunner.

I ny merverdiavgiftsloven kan Finansdepartementet kun gi fritak eller unntak i enkelttilfeller.

Det er ikke utarbeidet noen offisiell oversikt over uaktuelle fritak hjemlet i forskrift eller vedtak av forskrifts karakter truffet med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70. Når det gjelder § 70-vedtakene ville en slik liste heller ikke vært fullstendig.

Vær oppmerksom på at det foreligger en frist for å søke om å opprettholde særfritak (enkeltvedtak) fra avgiftsplikt. Fristen er satt til 1. juli 2010. Søknad som sendes innen fristen gir forlengelse av gammelt fritak frem til søknaden er behandlet.

I ny merverdiavgiftslov § 19-3 (1) fremgår følgende om Finansdepartementets adgang til å gi fritak eller unntak: 

"Dersom det foreligger særlige forhold, kan departementet treffe enkeltvedtak om helt eller delvis unntak fra loven, fritak for merverdiavgift eller om at det ikke skal beregnes merverdiavgift ved innførselen."

Overgangsbestemmelsen for gamle § 70 vedtak er fastsatt i merverdiavgiftslovens § 22-2 (2).