MVA - bomavgift og leie av bil

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse der de tar stilling til om hvorvidt bomavgiften skal inngå i avgiftsgrunnlaget ved leie av bil.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Selv om bompengeselskapet fakturerer utleieselskapet i henhold til inngått autopassavtale vil også kunden, i egenskap av fører av bilen, kunne bli ansvarlig for bomavgiften overfor bompengeselskapet, jf ovennevnte forskrift til vegloven.

  • Fordi kunden kan holdes ansvarlig antas det at bomavgiften kan anses som et utlegg som kan holdes utenfor beregningsgrunnlaget i medhold av merverdiavgiftsloven § 4-1 annet ledd bokstav a.
  • For at bomavgiften skal anses som utlegg blir det en forutsetning at selger bare oppkrever det utlagte beløp uten påslag og at utlegget regnskapsføres som utlegg.

Rabatterte passeringer som følge av autopassavtalen må eksempelvis komme kunden til gode selv om rabattavtalen er inngått mellom utleieselskapet og bompengeselskapet. Dersom utleieselskapene trekker fra rabatten fra bompengeselskapet før bomavgiften belastes kunden, må dette anses som et påslag, som avskjærer adgangen til å holde bomavgiften utenfor beregningsgrunnlaget. Tilsvarende gjelder ved bruk av administrasjonsgebyr eller lignende i tilknytning til autopassbrikken. Et slikt gebyr må anses som et påslag som avskjærer muligheten til å holde bomavgiften utenfor beregningsgrunnlaget. 

KILDE: Skattedirektoratets fellesskriv av 8.desember 2011