MVA - egenregibygg som blir leid ut i stedet for å bli solgt ved ferdigstillelse

Skattedirektoratet uttaler at et egenregibygg hvor det er beregnet uttak ved oppføringen kan få tilbakegående avgiftsoppgjør og dermed få tilbake uttaksmomsen dersom bygget ved ferdigstillelse registreres etter forskrift nr. 117 og leies ut.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Artikkel av 12. juli 2007 basert på en uttalelse fra Skattedirektoratet av 4. mai 2007:

Vi viser til Deres brev av 18. oktober 2006 sendt til flere av fylkesskattekontorene med spørsmål om avgiftsbehandlingen for forskrift nr 117 – registrert utleier av egenregibygg.

Problemstillingen er fremlagt slik
”Virksomheten som er registrert for utleie av fast eiendom etter F nr 117 har fradragsrett etter mval § 21 og forskriftens § 3:

  • § 3. Registrert utleier av bygg eller anlegg har fradagsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i den virksomheten som omfattes av den frivillige registreringen i samsvar med bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kap. VI.

Virksomheten har flere ansatte som driver med oppføring av de bygg som leies ut. Dette innebærer at virksomheten er pliktig til å beregne utgående merverdiavgift etter mval § 10 fjerde ledd for de arbeider som de ansatte utfører:

  • Næringsdrivende som for egen regning driver virksomhet med oppføring, oppussing, modernisering m.v. av bygg eller anlegg for salg eller utleie, skal beregne og betale avgift som ved uttak når varer og tjenester tas i bruk i virksomheten. Bestemmelsene i § 14 gis tilsvarende anvendelse.

Spørsmålet som har oppstått er om virksomheten har fradragsrett for den utgående merverdiavgift som selskapet må beregne med hjemmel i mval § 10 fjerde ledd ?”

Skattedirektoratet skal bemerke
Virksomhet med oppføring av bygg for fremmed regning (entreprise) vil være avgiftspliktig etter mval § 13, jf § 10 første ledd. Dersom en virksomhet også oppfører bygg for egen regning for senere salg, er det derimot aktivitet med salg av fast eiendom som faller utenfor avgiftsområdet, jf mval § 5a første ledd. De tjenestene som utføres i virksomheten i den forbindelse, må det derfor beregnes uttaksmerverdiavgift av etter hovedregelen i mval § 14 første ledd.

Den som derimot utelukkende oppfører bygg for egen regning for senere salg, driver i prinsippet fullt ut utenfor avgiftsområdet, og vil således ikke omfattes av den alminnelige uttaksregelen i mval § 14 første ledd. For å mest mulig likestille avgiftsmessig den som utelukkende driver med oppføring av bygg for egen regning med andre som oppfører bygg, har man derfor mval
§ 10 fjerde ledd som lyder slik:

  • ”Næringsdrivende som for egen regning driver virksomhet med oppføring, oppussing, modernisering m.v. av bygg eller anlegg for salg eller utleie, skal beregne og betale avgift som ved uttak når varer og tjenester tas i bruk i virksomheten. Bestemmelsene i
    § 14 gis tilsvarende anvendelse.”

Henvisningen i bestemmelsen til mval § 14, innebærer altså at mval § 10 fjerde ledd - virksomheter skal avgiftsberegne tjenestene/arbeidene i samsvar med reglene for uttak i mval § 14 første ledd.

Etter merverdiavgiftsloven § 14 første ledd er det ikke alene tilstrekkelig for avgiftsplikt at det utføres tjenester/arbeider i virksomheten (av virksomhetens eier selv eller ansatte), som er belagt med avgiftsplikt ved omsetning. I tillegg må tjenestene/arbeidene bli brukt til private formål eller til andre formål som faller utenfor loven.

For en virksomhet som er registrert for utleie av fast eiendom etter forskrift nr 117, slår ikke denne forutsetningen til, fordi arbeidene/tjenestene vil være til bruk innenfor avgiftsområdet, for de bygg som det beregnes utgående avgift ved utleie av.

Således foreligger det ikke hjemmel for uttaksmerverdiavgift, og spørsmålet om fradragsrett for uttaksberegning aktualiseres ikke.

For § 10 fjerde ledd - virksomheter som ennå ikke er registrert etter forskrift nr 117 når arbeidene/tjenestene utføres i virksomheten, foreligger det derimot plikt til å beregne uttaksmerverdiavgift. Det følger direkte av mval § 10 fjerde ledd, sammenholdt med § 14 første ledd, jf ovenfor.

For den som ikke er registrert i avgiftsmanntallet, foreligger det ingen fradragsrett for avgift på anskaffelser, jf mval § 21 første ledd. Ved avgiftsplikt etter mval § 10 fjerde ledd, jf § 14 første ledd, blir det da tilsvarende avgiftsbelastning på egenarbeidene som ellers ved uttak eller hos ikke-registrert kjøper av tilsvarende arbeider, ved at avgiftsgrunnlaget blir like høyt, jf mval § 19 første ledd tredje punktum.  

For å forhindre at avgiftspliktge virksomheter blir belastet med merverdiavgift på relevante anskaffelser i tiden før registrering, praktiserer som kjent avgiftsmyndighetene en ordning med såkalt tilbakegående avgiftsoppgjør. Dvs at det innrømmes fradragsrett for anskaffelsser gjort før registreringsterminen. Reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør gjelder også for virksomheter som er registrert etter forskrift nr 117.

En ”ordinær” forskrift nr 117 - virksomhet, vil først ha vært belastet for inngående avgift på anskaffelser fra andre før registreringsterminen, og deretter kunnet oppnå fradragsrett på det senere registreringstidspunkt gjennom ordningen med tilbakegående avgiftsoppgjør. For § 10 fjerde ledd - virksomheter blir det tilsvarende avgiftsbehandling ved at det først foretas uttaksberegning på verdien av arbeidene, jf ovenfor, som deretter tilllates tilbakebeført /refundert på det senere registreringstidspunkt gjennom ordningen med tilbakegående avgiftsoppgjør.

Konklusjonen er at den beregnede uttaksmerverdiavgiften etter mval § 10 fjerde ledd kan tilbakeføres i samme utstrekning som pådratt ”ordinær” inngående avgift etter retningslinjene for tilbakegående avgiftsoppgjør.

 

Kilde: Artikkel, 12. juli 2007 om "Avgiftsbehandling ved egenregibygg for utleie"