MVA - lagmansrettsdom om adgangen til å tapsføre

Har det betydning for adgangen til å korrigere den utgående avgiften om det avtalte vederlaget mottas eller ikke?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Lagmannsretten har tatt stilling til spørsmål om en registreringspliktig næringsdrivende har rett til å korrigere beregnet utgående merverdiavgift som følge av at avgiften er underslått hos ekstern medhjelper. Satt på spissen er spørsmålet om det har betydning for adgangen til å korrigere den utgående avgiften om det avtalte vederlaget mottas eller ikke.

Det følger av § 13 i forskrift nr. 1 til merverdiavgiftsloven at tap på utestående fordringer som tidligere er avgiftsberegnet bare kan føres til fradrag på omsetningsoppgaven hvis tapet er avskrevet på den enkelte kundes konto. Det er i praksis forutsatt at fordringen må være konstatert endelig tapt og at dette må skyldes debitors forhold.

Utgangspunktet er at det må forutsettes at den næringsdrivende har tatt de skritt som det med rimelig kan forventes for å forsøke å få det utestående beløp inndrevet før det foretas en avskrivning av fordringen. I denne saken var det ikke tvil om at kundene har betalt med frigjørende virkning, og at tapet derfor ikke skyldes deres forhold. Spørsmålet ble derfor om vilkårene for tapsføring likevel er oppfylt. Det vil si om fordringen i forhold til merverdiavgiftsreglene likevel kan anses tapt. Pengene ble underslått etter kundenes innbetaling, men før pengene hadde nådd kreditors egen konto. I tilfeller som dette, hvor et tredje firma håndterer formidlingen av vederlaget på vegne av kreditor, vil innbetaling til dette firmaet normalt måtte likestilles med innbetaling til kreditor. Det er uttalt at det ikke følger av gjeldende regelverk at det er nok for tapsavskrivning at vederlaget aldri nådde kreditors egen konto. Når kunden har innfridd sin betalingsforpliktelse vil ikke den tidligere avgiftsberegnede kundefordringen lenger være utestående. Resultatet i dommen ble dermed at det ikke var tilstrekkelig grunnlag innenfor gjeldende regelverk for å kreve merverdiavgiften tapsført. Dommen er således på linje med Finansdepartementets uttalelse av 31. mars 2006 der det ble uttalt at det vil være uten betydning for merverdiavgiften om pengene senere går tapt, uansett om dette skjer på grunn av underslag fra egne ansatte eller fra andre selvstendige rettsubjekter.

I denne saken har kreditor frivillig inngått en fakturaserviceavtale med firmaet E-credit, og i sine utgående fakturaer angitt at vederlaget skal innbetales på en konto som administreres av dette selskapet. En slik avtale medfører en risiko for at pengene vil kunne forsvinne på veien. Denne risikoen har kreditor frivillig påtatt seg og de er derfor i forhold til sine kunder også nærmest til å bære ansvaret for eventuelle tap dette måtte medføre. Det spiller i denne sammenheng ingen rolle at E-credit inngikk en underliggende avtale med et annet selskap uten kreditors kunnskap, og at det var dette andre selskapet som underslo pengene. 

Fra Lagmannsrettens dom hitsettes:

"Det følger av forskriften og av forvaltningspraksis at fradragsføring bare kan skje for utestående kundefordring. Når kunden har betalt, eksisterer ikke kundefordringen lenger. Videre følger det av praksis og teori at det er en absolutt forutsetning for fradragsføring at tapet skyldes debitors forhold, nærmere bestemt debitors betalingsevne, ikke hans betalingsvilje, jf for eksempel « Merverdiavgiftshåndboken » 5. utgave 2007 side 382 og Skattedirektoratets uttalelse 7. april 1989 inntatt i direktoratets meldinger Av nr 16/1989. Det framgår uttrykkelig av sistnevnte uttalelse at tap som følger av kreditors disposisjoner ikke kan avskrives. At skyldnerens manglende betalingsevne er avgjørende for korreksjonsadgangen er også fastsatt i utkast til ny merverdiavgiftslov § 5-8."

Det forelå etter dette ikke adgang til å korrigere beregnet utgående merverdiavgift som følge av at avgiften var underslått hos ekstern medhjelper.

Les Lagmannsrettens dom av 19. desember 2008 (LB-2008-68274).