MVA - næringsmessig utleie av fritidsbolig

Hva skal til for å bli ansett for å drive næringsmessig utleie av fritidsbolig? Forskrift som skal forhindre dagens vilkårlige vurderinger er under utarbeidelse!

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ved næringsmessig utleie av fritidsboliger (hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom) skal det beregnes utgående mva med lav sats (8%). Praksis viser at de næringsdrivende blir forskjellsbehandlet ved Skattekontorenes vurderingen av hva som anses som næringsmessig utleie av fritidsboliger.

I forarbeidene vises det til noen momenter som kan være relevante i den konkrete vurderingen i forbindelse med at det ble innført merverdiavgiftsplikt ved næringsmessig utleie av fritidsboliger fra og med 1. januar 2008. Når det gjelder hvilke momenter som kan være relevante står det i forarbeidene:

"I vurderingen av om det foreligger næringsmessig utleie av fritidseiendommer i merverdiavgiftslovens forstand, vil antall utleieenheter eller størrelsen på det samlede utleide areal etter departementets oppfatning være relevant, men ikke alene kunne være avgjørende for om aktivitetskravet er oppfylt. Med utgangspunkt i de(n) konkrete leieavtalen(e), må både lengden på leieforholdet, antall leietakere, størrelsen på vederlaget og hvilke forpliktelser utleier påtar seg overfor leietaker, tas i betraktning."

Det er videre gitt en beskrivelse av enkelte sider ved likningspraksis knyttet til skillet mellom passiv kapitalforvaltning og næringsvirksomhet uten at det foreslås at man på merverdiavgiftsområdet skal fastsette regler med tilsvarende innhold som det som følger av ligningspraksis. Det pekes på at selv om innholdet i virksomhetsbegrepet i utgangspunktet er det samme i skatte- og merverdiavgiftsretten, kan særlig hensyn bak merverdiavgiftssystemet medføre at de konkrete vurderinger kan slå ulikt ut. Et slik særlig hensyn er blant annet at merverdiavgiftsloven i størst mulig grad skal virke konkurransenøytral. Aktører i samme marked bør avgiftsmessig sett derfor ha samme vilkår. Det vil derfor kunne oppstå situasjoner hvor konklusjonen på spørsmålet om det utøves næringsvirksomhet kan bli forskjellig avhengig av om det stilles i en skattemessig sammenheng eller i en merverdiavgiftsmessig sammenheng. I forarbeidene uttrykkes det også at departementet vil følge utviklingen på dette området og vurdere et eventuelt behov for nærmere bestemmelser. En slik evaluering av regelverket pågår nå i samarbeid mellom Skattedirektoratet og Finansdepartementet. Erfaringene så langt går ut på at næringsvurderingen er tidkrevende og at vurderingenes utpregete skjønnsmessige karakter kan gi opphav til ulik praksis både ved de ulike skattekontorene, men også innenfor en region.

For å sikre en enhetlig praktisering vurderer Finansdepartementet å innføre forenklingsbestemmelser. NARF er kjent med at departementet for tiden gjennomgår et utkast til forskrift med nærmere bestemmelser om hva som skal til for å anses som næringsdrivende for utleier av fritidseiendom.

Det antas at forskriftsutkastet blir sendt på høring i løpet av nærmeste fremtid.

KILDE: Stortinget, Skriftlig spørsmål og svar, dokument nr. 15:583 (2008-2009)