MVA - skjønnsfastsettelse før oppgavefristens utløp

Skatteetaten har ikke adgang til å foreta skjønnsfastsettelse før oppgavefristen er utløpt så lenge virksomheten ikke er opphørt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har i i fellesskriv til skatteregionene av 10. mai 2011 uttalt seg om adgangen til å foreta skjønnsfastsettelse før oppgavefristens utløp.

Skattedirektoratet uttaler i skrivet:

”Det har vært reist spørsmål om mval § 18-1 gir adgang til å foreta skjønnsfastsettelse før oppgavefristens utløp hvor avgiftspliktige er tatt under konkursbehandling og hvor omsetningsoppgave ennå ikke er innkommet.

Bakgrunnen er at enkelte regioner har påpekt et behov for å få fastsatt statens krav på et tidligere stadium enn ellers i disse tilfellene. Det er vist til at dersom skattekontoret må avvente oppgavefristens utløp før skjønnsfastsettelse foretas, risikerer man at konkursboets frist for å melde fordringer er utløpt før staten har et endelig fastsatt krav å presentere for boet. Fristen for å anmelde krav i et konkursbo utløper gjerne mellom tre og seks uker etter konkursen, jf konkursloven § 109 siste ledd.

Spørsmålet som er reist er således om det av den grunn kan foretas skjønnsfastsettelse før oppgavefristens utløp hvis avgiftspliktige ikke innen en kort frist, som skattekontoret fastsetter, har innsendt oppgave.

Skattedirektoratet vil bemerke at loven ikke gir adgang til å foreta skjønnsfastsettelse før utløp av oppgavefristen, heller ikke i konkurstilfellene. De anførte behov hos staten kan ikke rokke ved dette. Når mval § 18-1 a) gir skjønnsadgang hvor ”omsetningsoppgave ikke er kommet inn” begrenser dette seg til den situasjon hvor lovens oppgavefrist er løpt ut, dvs. én måned og ti dager etter utløpet av hver oppgavetermin eller fra tidspunktet for virksomhetens opphør, jf mval § 15-8. Det foreligger ikke hjemmel for at avgiftsmyndighetene kan se bort fra denne fristen, herunder operere med andre kortere frister, i konkurstilfellene. For øvrig er konkurslovens fordringsfrist ikke preskriptiv, og det er fullt mulig å anmelde et krav, eventuelt inngi en korrigert anmeldelse, i etterkant av boets fordringsfrist.”

KILDE: Uttalelse fra Skatteetaten av 11. mai 2011.