MVA – vilkår for fradragsføring av tidligere avgiftsberegnede fordringer som ikke er betalt

I artikkelen har vi samlet relevant informasjon knyttet til regelen som gjelder for fradrag for tapsføring av merverdiavgift.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Retten til å tapsføre merverdiavgift reguleres av ”Forskrift (Nr. 1) om regnskapsplikt og bokføring for næringsdrivende som går inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven” § 13 som lyder:

”Avgift av tap på utestående fordringer som tidligere er avgiftsberegnet, kan bare føres til fradrag på omsetningsoppgaven hvis tapet er avskrevet på den enkelte kundes konto. Det må føres liste over de avskrevne fordringer med angivelse av dato, navn og henvisning til eventuelt kontonummer. Hvis bare en del av det samlede tilgodehavende er avskrevet, regnes den eldste del av fordringen som først avskrevet.         Det må føres liste med angivelse av navn, dato og henvisning til mulig kontonummer over innbetalinger på tidligere avskrevne fordringer.”

I tillegg til at tapet må være ”avskrevet på den enkelte kundes konto” forutsettes det i praksis at en fordring bare anses som ”utestående” når:

  • debitor ikke har betalt
  • fordringen er konstatert endelig tapt på grunn av debitors forhold
  • den næringsdrivende har tatt de skritt som med rimelighet kan forventes for å forsøke å inndrive fordringen

Når ovennevnte krav er oppfylt vil man normalt kunne si at fordringen er ”utestående” og den tidligere avgiftsberegnede fordringen vil kunne føres til fradrag på omsetningsoppgaven.

At fordringshaver ikke har mottatt pengene eller ikke har pengene i hende innebærer nødvendigvis ikke at debitor ikke har betalt. Kravet om at debitor ikke har betalt må forstås til at frigjørende betaling i følge avtalen ikke er foretatt. Dersom frigjørende betaling er foretatt vil det være uten betydning for merverdiavgiften at pengene senere går tapt. For eksempel vil en fordring ikke kunne anses som utestående når betaling i henhold til avtalen er foretatt til tredjemann som underslår pengene. Les mer om ovennevnte situasjon i fellesskriv til fylkesskattekontorene av 7. april 2006 ”Omgjøring av vedtak fattet av Klagenemnda for merverdiavgift i klagesakene nr. 5431 og nr. 5432”.