MVA-kompensasjon - Boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

Skattedirektoratets fellesskriv av 12.3.2013. Skattedirektoratet er gjort kjent med at det er ulik praktisering av kompensasjonsloven § 4 tredje ledd, jf. kompensasjonsforskriften § 7 blant landets kommuner.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Praktiseringen av regelen gjelder utleie av boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv greier å skaffe seg egen bolig. De vanskeligstilte kan være flyktninger, personer med psykiske problemer, rusproblemer, adferdsvansker eller en kombinasjon av disse. I hvilken grad kommunene yter helse- og velferdstjenester til beboerne varierer med deres individuelle behov.

Utleier fører tilsyn med boligmassen, enten selv eller ved hjelp av vaktselskaper. Tilsynet kan bestå av fysisk tilsyn med bygget, dvs. oppganger, heiser, dører, fellesarealer og parkeringsanlegg. Videre kan tilsynet bestå i å kontrollere elektrisk anlegg og brannsikkerhet. Utleier kan også tilby uttrykking ved husbråk, driftsstans av heis og teknisk anlegg.

Virksomheter som omsetter eller leier ut bygg til boligformål har ingen rett eller plikt til å beregne utgående avgift på sitt vederlag, og har tilsvarende ingen rett til å kreve fradrag for sine anskaffelser til boligene. For at kommuner som omsetter eller leier ut fast eiendom ikke skal få en betydelig konkurransefordel som følge av kompensasjonsordningen i forhold til private virksomheter, gis det ikke kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg eller fast eiendom for salg eller utleie, jf. kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr. 3. Unntak er likevel gitt for boliger med helseformål eller sosiale formål, jf. lovens § 4 tredje ledd. Etter kompensasjonsforskriften § 7 er boliger med helseformål eller sosiale formål avgrenset til boliger som er særskilt tilrettelagt for slike formål.

Uttrykket særskilt tilrettelagt i forskriftens § 7 henspeiler på boligens beskaffenhet, og selve tilretteleggingen må altså begrunne at man får akkurat denne type bolig. Dette vil typisk gjelde utleieenheter med beboere som har behov for boliger med livsløpsstandard, tilpasset hjemmebasert omsorg som spesialinnredede bad og toalett, seng, brede dører, ingen terskler mv. Særskilt tilrettelegging kan også bestå i tilknyttet vakttjeneste ved at det i boligkomplekset er personalbase for omsorgspersonell eller nærhet og tilgang til personell som kan yte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester.

At utleier, enten selv eller med tilknyttede vakttjenester, fører tilsyn med et boligkompleks eller rykker ut ved husbråk er i alminnelighet ikke tilstrekkelig til å si at den enkelte bolig er særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål. Dette gjelder selv om beboer mottar individuelle helse- eller omsorgstjenester fra kommunen når boligene som sådan ikke er særskilt tilrettelagt for formålet. Kostnader til slike boliger er derfor ikke kompensasjonsberettiget. Skattekontorene bes påse at kompensasjonsloven praktiseres i tråd med dette og at kommunene ytterligere veiledes om kompensasjonsloven § 4 tredje ledd, jf. kompensasjonsforskriften § 7.