Mva-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars

Idrettslag og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, kan søke om kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til oppføring av idrettsanlegg.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ordningen gjelder bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, og byggearbeidet må være igangsatt etter 1. januar 2010. Dersom utbyggingen skjer gjennom flere byggetrinn, er det kun byggetrinn satt i gang etter 1. januar 2010 som kan være med i søknad om kompensasjon.

Hvem som kan søke

Alle som oppfyller vilkårene for å få spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddordning for bygging av idrettsanlegg, med unntak av kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak, kan søke om kompensasjon. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen. En godkjent spillemiddelsøknad er et vilkår for å søke om kompensasjon. Ordningen med mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg kommer som et tillegg til spillemiddelordningen. 

For mer informasjon om tilskuddsordningen, se Lotteri- og stiftelsestilsynets sider.

Hva ordningen omfatter

Ordningen omfatter kun merverdiavgift knyttet til tilskuddsberettigede anleggselementer, og minstegrensen for søknad er 15 000 kroner i merverdiavgift.

Drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til anlegget er ikke omfattet. For slike kostnader er det den generelle kompensasjonsordningen som gjelder.

Søkere som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret

Noen idrettslag og andre sammenslutninger som er omfattet av ordningen er også registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Disse vil ofte drive både avgiftspliktig virksomhet (kiosksalg, reklame mv.) og avgiftsunntatt idrettsaktivitet i anlegget, og vil ha rett til forholdsmessig fradrag for merverdiavgift på sine anskaffelser etter merverdiavgiftsloven kap. 8. Merverdiavgift på anleggsinvesteringer som det ikke foreligger fradragsrett for etter merverdiavgiftsloven, kan det søkes om kompensasjon for. Merverdiavgift som kan fradragsføres i det ordinære avgiftsoppgjøret, skal altså ikke inngå i søknaden om kompensasjon.

Søknaden

Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor.

Søknad om kompensasjon for merverdiavgift skal sendes Lotteri- og stiftelsestilsynet innen 1. mars 2021. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden.

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via lottstift.no.