MVA-krav etter Hunsbedt- og Porthus-dommene - fristforlengelse til 10. juni 2009

Finansdepartementet har funnet grunn til å gi ytterligere suspensjon av fristen for å avbryte foreldelse for saker som kommer i kjølvannet av Høyesteretts avgjørelser i Hunsbedt- og Porthus-dommene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fristen gis for å ikke belaste rettssystemet med ytterligere saker i påvente av rettslige avklaringer. De som ikke allerede har meldt inn krav og er omfattet av den opprinnelige fristforlengelsen (som var satt til 10. august 2006) må gi melding til fylkesskattekontoret innen 30. juni 2006.

I brev til Skattedirektoratet av 8. juni 2006 har Finansdepartementet:

  • gitt en ny fristforlengelse med virkning fra 10. juni 2006 og frem til 10. juni 2009 for krav som allerede er omfattet av gjeldende ordning med utløp 10. august 2006.
  • utvidet ordningen med fristforlengelse til 10. juni 2009 til også å omfatte næringsdrivende som hevder tilleggsfristen i foreldelsesloven § 10 ville utløpe i perioden fra 10. oktober 2005 og frem til 10. august 2006, men som ikke har meldt kravet inn til fylkesskattekontoret innen den fastsatte fristen 10. januar 2006.

Fristforlengelsen er foretatt i samsvar med bestemmelsen i foreldelsesloven § 28 nr. 1.

Næringsdrivende som kommer inn under ovennevnte ordningen trenger ikke å ta ut søksmål for å forhindre foreldelse. På denne måten kan man avvente utfallet av tilsvarende saker hvor det allerede er sendt inn stevning til retten.

For å omfattes av utvidelsen må den avgiftspliktige som hevder å ha krav på tilbakebetaling av mva gi melding til fylkesskattekontoret innen 30. juni 2006. Melding gis ved innsending av oppgave over omsetning (tilleggsoppgave eller korrigert oppgave) samt annen dokumentasjon som identifiserer og begrunner kravet. Det presiseres at forlengelsen på dette punktet bare vil være aktuell i den utstrekning senere rettslige avklaringer skulle vise at det etter foreldelsesloven § 10 ville inntrådt foreldelse i den angjeldende perioden.

Les Finansdepartementets brev til Skattedirektoratet av 8. juni 2006 om behovet for ytterligere fristforlengelse mv.

Les også: