MVA: Nye uttaks og justeringsregler fra 1. januar 2008

I Ot.prp. nr. 59 (06-07) fremmer Finansdepartementet forslag om endringer i reglene knyttet til uttak og helt nye regler for justering av fradragsført merverdiavgift for kapitalvarer (fast eiendom og driftsmidler over en viss verdi).

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Lovforslaget bygger på rapport fra arbeidsgruppen om merverdiavgift og uttak som ble avgitt til Finansdepartementet 28. februar 2003, og senere innspill som har kommet ved høringen som ble gjennomført i 2003. Reglene har vært ventet i lang tid og foreslås gjort gjeldende fra 1. januar 2008. Bestemmelsene om ikrafttreden er utformet slik at utvidelsen av fritaket for gratistjenester kan tre i kraft tidligere.

Forslaget i Ot.prp. nr. 59 (2006-2007) går i hovedsak ut på følgende:

  • Det foreslås en bestemmelse om at uttaksmerverdiavgift skal beregnes kun i den utstrekning det forelå fradragsrett ved anskaffelsen eller fremstillingen av varen. Et slikt vilkår vil ivareta formålet bak uttaksbestemmelsene om å likestille forskjellige former for forbruk.

  • I samsvar med dagens regler foreslås det at det ved uttak av tjenester fra avgiftspliktig virksomhet til privat bruk, bør foreligge plikt til å beregne merverdiavgift. Hensynet bak uttaksbestemmelsene tilsier likevel at denne uttaksplikten må avgrenses mot de rent private gjøremål. Grensen mot private gjøremål kan i enkelte tilfeller være vanskelig å trekke og det foreslås ikke å lovregulere denne grensen nærmere. I stedet gis enkelte retningslinjer for hva som skal forstås med dette uttrykket.

  • Når det gjelder uttak av arbeidskraft fra en virksomheten, foreslås det at det ikke skal beregnes merverdiavgift dersom det som utføres ikke er av samme art som det virksomheten omsetter, produserer eller nyttiggjør internt i den avgiftspliktige virksomheten. Departementet foreslår heller ikke plikt til å beregne merverdiavgift ved midlertidig bruk av driftsmidler fra virksomheten.

  • Plikten til å beregne merverdiavgift ved uttak av tjenester til ikke-avgiftspliktig del av virksomheten foreslås fjernet. Forutsetningen er at inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser i stedet fordeles forholdsmessig mellom den avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige delen av virksomheten. Fjerning av plikten til å beregne merverdiavgift ved uttak til ikke-avgiftspliktig del av en virksomhet foreslås å ikke bli gjort gjeldende for bygge- og anleggstjenester. Dette skal skape nøytralitet mellom eiendomsforvalterens valg mellom egenregiarbeid og innkjøp av tjenester.

  • Gjeldende fritak fra uttaksberegning for tjenester til veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner foreslås utvidet. Fritaket skal ikke lenger begrenses til ytelser til bestemte institusjoner og organisasjoner, og det skal heller ikke være noen begrensning i antall timer ytelsen omfatter. Vilkåret blir at tjenesten må ytes på veldedig grunnlag. Videre foreslås det at tjenestene også kan ytes overfor enkeltpersoner.

  • Beregningsgrunnlaget ved uttak foresås ikke endret. Det skal fortsatt være omsetningsverdien som legges til grunn som beregningsgrunnlag.

  • Det foreslås nye bestemmelser om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer (fast eiendom og driftsmidler over en viss verdi). Forslaget innebærer at alle anskaffelser av kapitalvarer foretatt etter 1. januar 2008 blir rammet av de nye reglene som foreslås lovfestet (nye bestemmelser) i merverdiavgiftsloven §§ 26 b, 26 c, 26 d og 26 eEt nytt element ved disse bestemmelsene vil være at inngående merverdiavgift på kapitalvarer skal justeres opp eller ned, i motsetning til tilbakeføringsbestemmelsene som bare reduserer fradraget. Justeringsbestemmelsene skal ikke gjelde for merverdiavgift på reparasjons- og vedlikeholdskostnader på fast eiendom. Det foreslås en nedre beløpsgrense på 50 000 og 100 000 kroner i inngående merverdiavgift knyttet til henholdsvis driftsmidler og fast eiendom for at bestemmelsen skal gjelde. Beløpsgrensen innebærer således at ikke et hvert innkjøp av driftsmiddel eller enhver om- eller påbygging av fast eiendom vil omfattes av justeringsbestemmelsene. Hensikten med slike justeringsbestemmelser for kapitalvarer er at merverdiavgiftsberegningen i større grad skal gjenspeile de reelle forhold, både faktisk og økonomisk, hos det enkelte avgiftssubjekt. Dessuten vil bestemmelser om justering av fradraget for kapitalvarer motvirke avgiftstilpasninger. Innen EU er for øvrig alle land forpliktet til å ha slike justeringsbestemmelser for kapitalvarer i sine merverdiverdiavgiftsregelverk. Forslaget vil derfor gi tilsvarende bestemmelser i Norge som i våre naboland.

  • Dagens treårsregel for tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift vedrørende bygg og anlegg i merverdiavgiftsloven § 21 3. ledd foreslås opphevet først fra 1. januar 2011. Dette innebærer at anskaffelser som foretas før 1. januar 2008 og som rammes av dagens regel fortsatt må forholde seg til denne og ikke de nye reglene omtalt i punktet over.

I NARF’s kurskatalog for 2007 finner du kurset ”Merverdiavgift – nye utfordringer” som vil ta for seg ovennevnte regelendringer. Kursleder er Advokat Trude Nyberget fra KPMG som er en svært dyktig kursholder med bakgrunn fra både Skattedirektoratet og Finansdepartementet.

Les: