MVA og omdisponering av drosje

Uttalelsen gjelder spørsmål om når et personkjøretøy (drosje) kan anses omdisponert slik at fradragsført merverdiavgift må tilbakeføres, jf. merverdiavgiftsloven § 9-6.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Etter merverdiavgiftsloven § 9-6 skal fradragsført inngående merverdiavgift tilbakeføres med et forholdsmessig beløp dersom et personkjøretøy innenfor en 3 års-periode selges eller omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett. Det er stilt spørsmål om en drosjeeier som anskaffer en ny drosje før det er gått 3 år, plikter å tilbakeføre fradragsført inngående merverdiavgift for den første drosjen selv om denne ikke blir solgt eller tatt i bruk privat. Det er også stilt spørsmål om regelverket knyttet til engangsavgift på motorvogner kan ha relevans ved vurderingen av om det har skjedd en omdisponering etter merverdiavgiftsloven.

Etter Stortingets vedtak om engangsavgift § 2, avgiftsgruppe H, skal motorvogner i avgiftsgruppe A, som ved første gangs registrering i motorvognregisteret blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje, belastes 40 pst. av den engangsavgift som gjelder for avgiftsgruppe A. Dersom bilen opphører som ordinær drosje før det er gått 3 år, må det innbetales et forholdsmessig tilleggsbeløp (restavgift), jf. forskrift om engangsavgift på motorvogner § 4 6. Ikke alt opphold i drosjetrafikken regnes som opphør etter bestemmelsen. Det regnes blant annet ikke som opphør dersom virksomheten innstilles midlertidig på grunn av sykdom eller bilen er til reparasjon. Det regnes heller ikke som opphør dersom drosjen ved salg omregistreres direkte på ny løyveinnehaver, dvs. tidligere eier må ikke betale en restavgift og 3 års-fristen forsetter å løpe på ny løyveinnehaver.

Skal bilen brukes privat eller selges til andre enn ny løyveinnehaver før 3 års-fristen, skjer et opphør etter forskriften § 4-6 og løyveinnehaver plikter å melde fra til tollvesenet og innbetale restavgiften. Det regnes som opphør selv om bilen rent faktisk ikke tas i bruk privat, men blir stående ubrukt.

Anskaffer løyvehaver ny bil til bruk som ordinær drosje og den tidligere bilen skal benyttes som erstatningsbil, regnes også det som opphør etter forskriften § 4 6. Dette skyldes at erstatningsbiler ikke har krav på redusert engangsavgift. Også i slike tilfeller plikter derfor løyveinnehaver å melde fra til tollvesenet og innbetale restavgiften.

Etter merverdiavgiftsloven § 8-1, jf. § 8-4 første ledd annet punktum, har et registrert avgiftssubjekt fradragsrett for inngående merverdiavgift på et personkjøretøy som skal brukes til å transportere personer mot vederlag. Dersom personkjøretøyet innenfor en 3 års-periode selges eller omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett, skal fradragsført inngående merverdiavgift tilbakeføres med et forholdsmessig beløp, jf. merverdiavgiftsloven § 9 6.

Skattedirektoratet antar at en sjåfør som anskaffer en ny bil til bruk som ordinær drosje, og som samtidig beholder den første bilen som erstatningsbil, ikke må tilbakeføre fradragsført inngående merverdiavgift. Etter direktoratets oppfatning er bilen i et slikt tilfelle ikke omdisponert til bruk som ikke ville gitt fradragsrett. At bilen opphører å være til bruk som ordinær drosje etter regelverket knyttet til engangsavgiften og at restavgift påløper, innebærer mao. ikke at bilen også anses omdisponert etter merverdiavgiftsloven § 9-6. Omdisponering etter merverdiavgiftsloven kan ikke likestilles med opphør etter forskrift om engangsavgift på motorvogner. Dette illustreres også ved at salg av bil til ny løyveinnehaver ikke utløser plikt til å betale restavgift etter forskrift om engangsavgift på motorvogner, men derimot utløser plikt til forholdsmessig tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift.

Det er en forutsetning for å unnlate tilbakeføring av merverdiavgift i et tilfelle som beskrevet at bilen kun benyttes som erstatningsbil og ikke også benyttes privat. Benyttes erstatningsbilen også privat, kommer de alminnelige uttaksbestemmelser til anvendelse.

Direktoratet antar at dersom den første bilen blir stående ubenyttet, utløses plikt til å tilbakeføre fradragsført inngående merverdiavgift. Begrepet omdisponering må etter vår mening tolkes i lys av vilkårene for fradragsrett. Fradragsretten for personkjøretøyer er svært begrenset og forutsetter en aktiv bruk av bilen, i dette tilfelle som drosje. Når aktiviteten som drosje opphører, må bilen anses omdisponert fra drosjebruk. I henhold til forskrift om engangsavgift på motorvogner § 4 6 anses bilen i et slikt tilfelle også å ha opphørt å være til bruk som ordinær drosje. Melding må sendes tollvesenet og restavgift må innbetales. Også avskilting regnes som omdisponering, jf. Merverdiavgiftshåndboken 7. utgave side 639.

Det er stilt spørsmål om i hvilken avgiftstermin en tilbakeføring av inngående merverdiavgift skal skje dersom en drosje blir solgt i en senere termin enn da drosjevirksomheten opphørte. Skattedirektoratet mener at tilbakeføring må skje i opphørsterminen. Det er på dette tidspunkt bilen anses omdisponert.

 

KILDE: Uttalelse fra Skattedirektoratet av 7. februar 2012.