Mval. § 8-1 – Fradragsrett for inngående merverdiavgift - Skattedirektoratets brev 28. januar 2014

Spørsmål om fradragsrett for avgift på kostnader knyttet til salg av to eiendomsselskaper (AS) som har inngått i en fellesregistrering med morselskapet

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I Skattedirektoratets brev av 28. januar 2014 uttales det: "Vi viser til brev av 27. juni 2013, hvor du på vegne av et morselskap (AS) ber om veiledning til spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til salg av to eiendomsselskaper (AS) som har inngått i en fellesregistrering med morselskapet. 

Det er opplyst at morselskapet driver med utleie av fast eiendom både direkte gjennom egne eiendommer og indirekte gjennom datterselskaper. Selskapet har ved salgskontrakt signert 7. november 2012 overdratt aksjene i to av sine datterselskaper. Før salget inngikk datterselskapene i en fellesregistrering med morselskapet. Den fellesregistrerte enheten var frivillig registrert for utleie etter merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd. Aksjene ble overdratt 3. desember 2012, og ved overdragelsen ble salgsobjektene utmeldt av fellesregistreringen med virkning fra samme dato. 

I forbindelse med salget av datterselskapene har det påløpt inngående merverdiavgift på meglerhonorar på 0,5% av eiendomsverdien (eks. mva), samt på kostnader til juridisk bistand. Selskapet anser disse anskaffelsene til bruk i sin avgiftspliktige virksomhet med utleie av fast eiendom. Det vises til at salget er en naturlig del av virksomheten, og selskapenes optimalisering av fortjenesten. 

Til grunn for rettsoppfatningen vises det til BFU 18/07 hvor det ble lagt til grunn fradragsrett for transaksjonskostnader ved oppkjøp. Det vises også til Klagenemnda for merverdiavgift sine uttalelser i kl 6560 og kl 6875, hvor nemnda ved henvisning til ovennvente BFU synes å anse transaksjonskostnader som fradragsberettiget dersom en fellesregistrert enhet har omkostninger ved salg av aksjeselskaper. 

Selskapet aksepterer imidlertid at fradrag gjøres på bakgrunn av det enkelte bygg eller selskaps utleieprofil, jf. BFU 18/07.

Skattedirektoratet skal bemerke:    

Skattedirektoratet legger til grunn at de solgte datterselskapene besto av utleiebygg som var tatt i bruk i registrert utleievirksomhet, jf. mval. § 2-3 første ledd. Det spørsmål som reises er da om morselskapets transaksjonskostnader knyttet til å overdra aksjene i selskaper som sitter på en del av utleiemassen, medfører fradragsrett for morselskapet. Mor- og datterselskap var på det tidspunktet transaksjonskostnadene ble pådratt fellesregistrert, og derav ett avgiftssubjekt i avgiftsrettslig henseende. 

Selv om salg av aksjer isolert sett er unntatt fra merverdiavgiftsplikt etter mval. § 3-6 (finansiell tjeneste), må det vurderes om transaksjonskostnaden likevel har vært til bruk i registrert virksomhet og derav fradragsberettiget etter mval. § 8-1. Relevanskravet, slik det er utlagt i Høyesteretts praksis er om anskaffelsen har en nær og naturlig tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten.  

Der hvor morselskaper avhender aksjer i datterselskaper som ikke inngår i noen fellesregistrering med morselskap, har praksis, slik det er gjennomgått og oppsummert i Merverdiavgiftshåndboken 9. utgave 2013 pkt 8-1.4.6, vist at fradrag for transaksjonskostnader gjennomgående nektes. Transaksjonskostnadene knyttet til salg av datterselskap har i disse tilfeller en for fjern og avledet tilknytning til morselskapets egen avgiftspliktige virksomhet.     

Etter Skattedirektoratets syn vil dette kunne stille seg annerledes ved morselskapets salg av datterselskap innenfor en fellesregistrert enhet. Datterselskapenes driftsmidler (bygg) har vært en del av/direkte innsatsfaktor i avgiftssubjektets egen avgiftspliktige omsetning av utleietjenester. Skattedirektoratet har i fellesskriv av 14. november 2002 lagt til grunn at det vil kunne foreligge fradragsrett for anskaffelser til bruk ved salg av fast eiendom som har vært benyttet i avgiftspliktig virksomhet. Transaksjonskostnadene vil kunne fradragsføres etter utleieprofilen i selskapene, jf. BFU 18/07. Transaksjonskostnaden er altså ikke en felleskostnad for begge salg. Tilordning må skje ut fra transaksjonskostnaden på hvert selskapssalg og hvert datterselskaps bruk av utleiemassen innenfor og utenfor loven."

Lenke til saken på Skattetaten.no