Ny høyesterettsdom om uttaksmerverdiavgift

Ifølge Høyesterett skal det beregnes uttaksmerverdiavgift når en virksomhet benytter innleid arbeidskraft til å utføre oppussings- og ombyggingsarbeid i egenregiprosjekter.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Saken gjaldt et hotell på Geilo som ble pusset opp og gjort om til leiligheter. Formålet med ombyggingen var å selge leilighetene. Lienveien 11 AS, som var deleier av hotellet, utførte arbeidet for egen regning og risiko, men ved hjelp av innleid arbeidskraft. Spørsmålet i saken var om hotellet hadde plikt til å beregne uttaksmerverdiavgift for oppussings- og ombyggingsarbeidet som ble foretatt ved bruk av innleid arbeidskraft. Partene var enige om at rørlegger- og elektrikerarbeid fra eksterne leverandører falt utenfor plikten til å beregne uttaksmerverdiavgift. 

Uttaksplikt for innleid arbeidskraft? 

Etter mval. § 3-26 skal en næringsdrivende som «tar i bruk varer og tjenester i virksomhet med oppføring, oppussing, modernisering mv. av bygg eller anlegg for salg eller utleie» beregne uttaksmerverdiavgift. Ordlyden i bestemmelsen skiller ikke mellom arbeid utført av egen ansatte og innleide arbeidstakere.  

Forarbeidene trekker imidlertid i motsatt retning, og sier at «bestemmelsens virkeområde er begrenset til det byggherren selv eller dennes ansatte rent faktisk utfører…». Høyesterett uttaler at formuleringen i forarbeidene regulerer arten av tjenesten, og ikke hvem tjenesten utføres av. Forarbeidene gir heller ingen anvisning på hvordan begrepet ansatte skal forstås. 

Høyesterett uttaler videre at formålet med uttaksmerverdiavgiften er å legge avgift på alt innenlands forbruk, og sikre at næringsdrivende får like vilkår ved avgiftsfastsettingen. Det skal ikke være avgiftsmessige forskjeller mellom å få arbeidet utført av en registrert entreprenør som utfører byggetjenester og det å utføre byggetjenestene selv. 

Avklaring fra Høyesterett 

Et flertall på fire dommere kom frem til at innleid arbeidskraft må likestilles med egne ansatte etter merverdiavgiftsloven § 3-26, slik at eieren er pliktet å beregne utgående merverdiavgift på verdien av ombyggings- og oppussingsarbeidet som ble utført av innleide arbeidstakere. De la vekt på at ordlyden ikke begrenser plikten til uttaksmerverdiavgift til egne ansatte, samt at spørsmålet heller ikke var inngående drøftet i forarbeidene. Det ble også pekt på at det kan føre til konkurransevridning om ikke innleid arbeidskraft omfattes av plikten til å betale uttaksmerverdiavgift. 

Hva betyr dommen for de næringsdrivende? 

Virksomheter som fører opp bygg i egen regi må etter denne avgjørelsen beregne uttaksmerverdiavgift når de benytter seg av innleid arbeidskraft. Beregningsgrunnlaget for uttaksmerverdiavgiften vil være fakturaen for arbeidsinnleien med et påslag som skal reflektere omsetningsverdien av tjenesten. I det opprinnelige vedtaket hadde Skatteetaten i sin etterberegning benyttet et påslag på 10 %. Det kom ingen innvendinger mot påslaget størrelse i saken for Høyesterett. Siden virksomheten vil ha rett på fradrag for inngående merverdiavgift på fakturaen fra arbeidsutleieren, så er det merverdiavgiften av påslaget/merverdien som vil utgjøre en kostnadsbelastning for virksomheten.