Ny merverdiavgiftslov – Skillet mellom enkeltvedtak og forskrift

I brev av 25. september 2009 fra Finansdepartementet redegjøres det for Justisdepartementets vurdering av skillet mellom enkeltvedtak og forskrift og forholdet til ny merverdiavgiftslov.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

For å være i stand til å fortløpende kunne vurdere om enkeltvedtakene bør lovfestes skal Skattedirektoratet ved behandlingen av søknader om videreføring av enkeltvedtak, jf. merverdiavgiftsloven § 22-2 annet ledd tredje punktum, utarbeide en oversikt over vedtak som er av en slik karakter at det kan stilles spørsmål ved om de må anses både som enkeltvedtak og forskrift.

Dersom direktoratet finner at et vedtak hovedsakelig må anses som forskrift, skal det vurderes om det er behov for lovendring og at det eventuelt fremmes forslag om dette.

Les brevene: