Ny OECD retningslinje om merverdiavgiftsbehandlingen ved internasjonal tjenestehandel

Retningslinjen skal gi internasjonale standarder for å motvirke både dobbeltbeskatning og utilsiktet ikke-beskatning.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

OECD publiserte 18. april 2014 retningslinjer om merverdiavgiftsbehandlingen ved internasjonal tjenestehandel mellom næringsdrivende (B2B).

Arbeidet med å utarbeide retningslinjer om hvordan merverdiavgift skal håndteres ved omsetning av internasjonale tjenester foregår i en arbeidsgruppe (Working Party 9) i skattekomiteen i OECD («commitee of Fiscal affairs»). Arbeidet foregår trinnvis og nå er retningslinjer for internasjonal tjenestehandel mellom næringsdrivende (B2B) publisert. Norge deltar aktivt i arbeidet. Også næringslivet deltar i utarbeidelsen av retningslinjene.

Mangel på internasjonale "spilleregler" for håndteringen av merverdiavgift på tjenester over landegrensene kan skape uforutsigbarhet, dobbeltbeskatning eller utilsiktet ikke-beskatning. Bakgrunnen for dette er at ulike stater kan ha regler som medfører at en internasjonal transaksjon er avgiftspliktig i flere stater, eller ingen av statene. Dette er til ulempe både for de næringsdrivende og de respektive lands myndigheter. OECD har derfor arbeidet aktivt med å utforme internasjonale retningslinjer for merverdiavgift ved internasjonal tjenestehandel. Hittil er de tre første kapitlene ferdigstilt:

  • Chapter 1: Core Features of Value Added Taxes Covered by the Guidelines
  • Chapter 2: Neutrality of Value Added Taxes in the Context of Cross-Border Trade
  • Chapter 3: Determining the Place of Taxation for Cross-Border Supplies of Services and Intangibles

Retningslinjene vil ikke være juridisk bindende for statene, men skal tjene som generelle prinsipper som stater kan velge å følge. I møte i skattekomiteen i OECD (CFA) 29. januar 2014 ble det oppnådd enighet om retningslinjene blant OECDs medlemsland.

På OECDs Global Forum i Tokyo den 17. og 18. april 2014 ga delegater fra om lag 100 jurisdiksjoner og internasjonale organisasjoner sin tilslutning til den første delen av arbeidet med retningslinjene. Dette betyr at det er oppnådd tilnærmet global enighet om retningslinjene.

For tiden prioriterer arbeidsgruppen i OECD arbeidet med omsetning av internasjonale tjenester fra næringsdrivende til forbruker (B2C). Det gjenstår å utarbeide et utkast til retningslinjer for grenseoverskridende tjenesteomsetning fra næringsdrivende til forbrukere (B2C), retningslinjer om omgåelsesregler, samt retningslinjer for gjensidig samarbeid og tvisteløsningsmekanismer. På Global Forum ble det oppfordret til at OECD arbeider videre med sikte på at det kan gis tilslutning til komplette retningslinjer om merverdiavgift ved Global Forum i november 2015.

Etter Finansdepartementets mening er internasjonale retningslinjer på merverdiavgiftsområdet for internasjonal tjenestehandel svært viktig. Dette sikrer at det ikke skjer dobbeltbeskatning og utilsiktet ikke-beskatning. Departementet vil derfor prioritere det resterende arbeidet i OECD. Særlig gjelder dette for grenseoverskridende omsetning av elektroniske tjenester til forbrukere. 1. juli 2011 ble det i Norge innført merverdiavgiftsplikt på privatpersoners kjøp av elektroniske tjenester fra tilbydere i utlandet, slik at både kjøp av forbrukere og næringsdrivende nå er avgiftspliktig. Det ble i den forbindelse opprettet en enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere i utlandet som leverer elektroniske tjenester til privatpersoner mv. hjemmehørende i Norge.

Merverdiavgiftsbelegningen av slike tjenester er et område med særlig internasjonalt fokus. I EU vil det tre i kraft endringer i Merverdiavgiftsdirektivet knyttet til denne type tjenester med virkning fra 1. januar 2015. Reglene innebærer at det også ved tjenesteomsetning mellom medlemsland i EU vil være landet hvor forbrukeren er hjemmehørende som har beskatningsretten.

Se også: