Nye regler for rapportering av mva på omtvistede krav?

Skattedirektoratet har fått i oppdrag av Finansdepartementet å utrede regelendringer for rapportering av mva på omtvistede krav.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Nå kan det gå mot en løsning på et problem vi stadig får spørsmål om på Regnskap Norges fagsupport og som for mange fremstår som urettferdig. Slik regelverket er i dag kan ikke en entreprenør la være å fakturere kunden sin selv om det er uenighet om betaling. Dette kan både skje etter et prosjekt er ferdig, og underveis dersom det er avtalt løpende betaling. Beregnet merverdiavgift må rapporteres og betales, selv om entreprenøren ikke får betalt av byggherren.

Ved gjennomføring av store entreprisekontrakter, f.eks vei eller bygg, avtaler man gjerne en betalingsplan med løpende betaling etter fremdriften i prosjektet, jf bokføringsforskriften § 5-2-4 siste punktum. Dersom det oppstår uenighet om leveransen hender det utbygger nekter å betale. Hvis dette skjer underveis i byggeprosjektet har normalt ikke entreprenøren mulighet til å stanse arbeidet.

Slik regelverket er i dag må entreprenør fakturere i henhold til bokføringsregelverket, enten det er avtalt løpende fakturering eller fakturering etter levering. Mva må innrapporteres og betales, selv om byggherren ikke betaler. Dagens regelverk er strengt, og det gis ikke mulighet for å tilbakeføre innbetalt mva før det er endelig avgjort at kravet ikke blir betalt. Det kan bety flere rettsrunder og mange år før entreprenøren får mva tilbake fra staten. 

Det offentlige er byggherre for mange store entrepriser, og en rekke av disse prosjektene ender med tvister hvor fakturaer ikke nødvendigvis blir løpende betalt. Det er da et aldri så lite paradoks at entreprenøren må betale mva til staten på et krav staten som byggherre nekter å betale.

4. desember stilte stortingsrepresentant fra Høyre, Vetle Wang Soleim følgende spørsmål til Finansministeren;

«Hvordan kan regelverket for betaling av merverdiavgift på omtvistede krav i tildelingskontrakter endres, slik at entreprenørene ikke må ta for stor belastning for betaling av merverdiavgift på omtvistede krav, samtidig som man unngår bevisst forskyvning av betaling av merverdiavgift?»

Finansministeren har svart at Regjeringen vil vurdere å endre regelverket. Finansdepartementet har bedt Skattedirektoratet utrede spørsmålet nærmere og komme tilbake i februar 2020 med forslag.

Det er sikkert flere måter å løse spørsmålet på. En mulighet kan være å legge inn et nytt ledd i merverdiavgiftslovens § 4-7 som gjelder tap på fordring og heving. Bestemmelsen kunne f.eks lyde; «I entrepriseavtaler kan beregningsgrunnlaget korrigeres dersom kjøper bestrider betalingsplikten.»

Enn annen mulighet er at innrapportering i skattemelding skal skje som i dag, men at betalingsplikten suspenderes for mva beløpet på den omtvistede fakturaen. En slik løsning vil imidlertid kreve rapportering og en grad av saksbehandling på skattekontoret.

Det kan også være et alternativ å regulere dette i bokføringsplikten, slik at den næringsdrivende vil ha anledning til å ikke fakturere, eller kreditere dersom et krav er omstridt.

Skattedirektoratet og Finansdepartementet vil nok forsøke å utforme regelverket slik at risikoen for at noen bruker muligheten for å bevisst utsette betalingsplikten uten at det foreligger en reell tvist om kravet reduseres mest mulig.

Regnskap Norge er positive til initiativet, og håper det munner ut i en regelendring til gode for entreprenørbransjen. Vi venter i spenning og vil komme med nyheter så snart vi vet noe mer.