Nye retningslinjer for fradragsføring av inngående merverdiavgift

I en pressemelding opplyser Finansdepartementet at Skattedirektoratet har utarbeidet nye retningslinjer for forvaltningspraksis knyttet til fradragsføring av inngående merverdiavgift.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Porthus-dommen har med dette medført endringer i forhold til den lange og konsekvente forvaltningspraksis som til nå har blitt fulgt.

Av pressemeldingen fremgår det at forvaltningen nå vil akseptere at Høyesteretts standpunkt i Porthus-dommen av 30. juni 2005 (hotellvirksomhet) også får betydning for andre næringsområder med lignende delt virksomhet (se lenke til vår omtale av dommen nedenfor, eventuelt under Relaterte saker). Dette innebærer at virksomheter som driver virksomhet både innenfor og utenfor merverdiavgiftsområdet, vil få aksept for forholdsmessig fradrag i samsvar med de vurderinger som ligger til grunn i dommen.

Som eksempler på delte virksomheter nevner Finansdepartementet idrettsanlegg, golfbaner, trav- og galoppbaner og kinoer/persontransport (frem til disse ble avgiftspliktige). Ovennevnte virksomheter driver delt både innenfor og utenfor avgiftsområdet når de ved siden av kjerneaktiviteten for eksempel har inntekter fra avgiftspliktig reklame- og sponsorvirksomhet.

Etter NARFs skjønn bør alle virksomheter som driver "blandet" både innenfor og utenfor avgiftsområdet gjøre seg kjent med innholdet i dommen og de nye retningslinjene. Det skal ikke utelukkes at dommen har betydning for andre virksomheter enn de som fremkommer av eksemplene over. Videre vil vi bemerke at de nye retningslinjene fortsatt inneholder såpas spesielle tolkninger av Porthus-dommen og de øvrige rettskilder at nye rettstvister ikke kan utelukkes. For eksempel tilsier de nye retningslinjene at "lamper, gardiner og stoler må anses for fellesanskaffelser" med rett til forholdsmessig fradrag, mens senger, sengetøy og baderomsartikler "i likhet med strykebrett og buksepresse ikke kan ses å ha noen naturlig og nær tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten på rommet". Ut fra Skattedirektoratets retningslinjer vil tilsvarende skiller gjøre seg gjeldende også for andre typer delte virksomheter når de skal foreta fordeling av inngående merverdiavgift for fradragsføring. Ovennevnte skiller er ikke bare vanskelig å forstå, men vil også være vanskelig å praktisere.

Som NARF tok opp i omtalen av Porthus-dommen er det mulig å få refundert avgift for tidligere investeringer. Krav på fradrag for merverdiavgift foreldes i utgangspunktet etter tre år, men det kan også tenkes at en tilleggsfrist på 10 år får anvendelse. Ordningen knyttet til frafallelse av foreldelsesinnsigelse kan også komme til anvending. Vi har mottatt signaler fra skatteetaten om at det vil komme en egen uttalelse knyttet til behandlingen av foreldelsesspørsmål for virksomheter som har krav på å få refusjon. Foreløpig har fylkesskattekontorene fått beskjed om å avvente behandlingen av krav som går mer enn tre år tilbake i tid.

Det er viktig å merke seg at Finansdepartementets uttalelse knyttet til Hunsbedt-dommen (Rt. 2003 s. 1821) av 17. desember 2004 ikke lenger opprettholdes.

Eventuelle kommentarer/spørsmål kan for øvrig rettes til post@narf.no eller til Jesper Røstad på telefon 23 35 69 00. 

 

Les:


Skattedirektoratets nye retningslinjer av 26. september 2005 om "Fradragsrett for inngående merverdiavgift - etter Hunsbedt- og Porthus-dommene"

Les også:


-          Finansdepartementets pressemelding av 27. september 2005

-          NARFs tidligere omtale av Porthus-saken

-          Porthus-dommen av 30. juni 2005

-          Merverdiavgiftsloven § 23 om fordeling av inngående avgift ved fellesanskaffelser

-          Forskrift (Nr. 18) om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven