Nyheter i statsbudsjettet relatert til merverdiavgift og særavgifter

I denne artikkelen redegjøres nærmere for statsbudsjettets forslag til endringer på merverdi- og særavgiftsområdet, bl.a.fjerning av vei- og banefritaket og reinnføring av mva-refusjon for utenlandske transportører ved grenseoverskridende transport.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fjerning av vei- og banefritaket

Det foreslås å fjerne merverdiavgiftsfritakene for tjenester knyttet til offentlig vei og baneanlegg i mval §§ 6-7 og 6-8. Begrunnelsen er at hensynene som begrunnet fritakene ikke lenger anses å være tilstede.

Fjerningen av veifritaket vil ikke ha særlig økonomisk innvirkning for staten som utbygger da staten er adressat for merverdiavgiften. Kommunale og fylkeskommunale utbyggere av offentlig vei vil ikke berøres særlig økonomisk fordi de har rett til merverdiavgiftskompensasjon.

For private utbyggere av offentlig vei vil forslaget innebære en direkte kostnad. Det er ikke uvanlig at det i forbindelse med utbyggingstillatelse stilles vilkår om at private utbyggere må bygge offentlig infrastruktur. Slike private utbyggere bør fokusere på å avtale løsninger hvor utbygging av offentlig vei skjer i f.eks kommunal eller fylkeskommunal regi. 

Når det gjelder banefritaket antas dette å få mindre konsekvenser i for foretak som driver persontransportvirksomhet i selveiet banenett, fordi slike foretak vil ha fradragsrett for inngående merverdiavgift. I tilfeller hvor eierskap til baneanlegg og persontransportvirksomheten ligger i forskjellige enheter, foreslås det en frivillig registreringsordning for eier av baneanlegg, for å sikre fradragsrett i de tilfeller hvor baneeier ikke kan sies å drive utleie av banenettet.

Fritaket foreslås opphevet med virkning fra og med 1. januar 2013. Leveringstidspunkt er skjæringstidspunktet

Les mer på side 145 i regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2013

Reinnføring av refusjon av merverdiavgift for utenlandske transportører ved grenseoverskridende transport

Det foreslås å reinnføre refusjonsrett og valg mellom mva-registrering og mva-refusjon for utenlandske transportører som kun driver grenseoverskridende transport til eller fra Norge. Ordningen tilsvarer praksis etter gammel merverdiavgiftslov.

Ordningen etter tidligere merverdiavgiftslov antas å ha blitt fjernet ved en feil ved innføring av ny merverdiavgiftslov 1. januar 2010. Ordningen ble omtalt i utgave av mva-håndboken utgitt etter innføring av den nye merverdiavgiftsloven og Skattedirektoratet begynte å fokusere på problemet i 2011.

Skattedirektoratet og Finansdepartementet er noe uklare i forhold til hvorvidt tidligere praksis var formelt knyttet til en forskriftshjemmel som var delegert til Skattedirektoratet. Det er i alle fall på det rene at hjemmelen ble fjernet uten omtale i forarbeidene ved innføring av ny merverdiavgiftslov. Det har blitt antatt at praksisen ble oversett i lovarbeidet fordi forskriftshjemmelen formelt framstod som ubrukt og overflødig.

Det foreslås overgangsordninger som innebærer at utenlandske transportører som har opptrådt i tråd med gammel ordning, og søkt refusjon for året 2010 innen fristen, får refusjon. For året 2011 foreslås fristen for refusjonssøknad satt til 1. mars 2013, men det for året 2012 foreslås frist 30. juni 2013. De noe varierte overgangsforslagene må ses i sammenheng med at det først ble fokusert på problemet i 2011.

Les mer på side 148 i regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2013

Reglene om merverdiavgift og omregistreringsavgift foreslås harmonisert

Regelverket om når det skal svares omregistreringsavgift foreslås tilpasset merverdiavgiftsreglene ved omlevering av kjøretøy for å sikre harmonisert behandling i de to regelsettene. Regelverket vil nå bli likt for heving og omlevering av kjøretøy. Bakgrunnen for forslaget til regelendring er å forhindre at det i omleveringstilfellene belastes både merverdiavgift og omregistreringsavgift.

Les mer på side 160 i regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2013

Omregistreringsavgiften reduseres

Satsene for omregistreringsavgift ble redusert i fjorårets statsbudsjett. Det foreslås nå ytterligere reduksjon. Reduksjonsforslagene er opplyst å utgjøre i gjennomsnitt 40 prosent for typiske næringskjøretøy og i gjennomsnitt 12 prosent for øvrige kjøretøy.

Bakgrunnen er å redusere avgiftsmotivert eksportsalg av næringskjøretøyer og importkjøp av andre kjøretøy.

Les mer på side 160 i regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2013