Omsetning av retten til å benytte idrettsutøvere

Skattekontorene skal legge til grunn at omsetning av retten til å benytte idrettsutøvere var unntatt fra merverdiavgift for perioden mellom 1. juli 2001 og 1. juli 2010.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet skriver følgende i fellesskriv av 24. februar 2014:

"Skattekontorene skal legge til grunn at omsetning av retten til å benytte idrettsutøvere var unntatt fra merverdiavgift for perioden mellom 1. juli 2001 og 1. juli 2010.

I Skattedirektoratets fellesskriv av 24.2.2014 uttales det: "Det vises til Skattedirektoratets fellesskriv av 9.11.2011 hvor skattekontorene ble bedt om å legge til grunn at omsetning av retten til å benytte idrettsutøvere var avgiftspliktig.

Det har vært ulike oppfatninger av rettstilstanden på dette området fram til det ble inntatt en presisering i merverdiavgiftsloven med virkning fra 1. juli 2010. Fra 2001 ble det i forvaltningspraksis lagt til grunn at omsetningen var unntatt. I to saker fra 2007 og 2008 la Klagenemnda for merverdiavgift til grunn at omsetningen var fritatt. Finansdepartementet la senere til grunn at omsetningen helt fra 2001 hadde vært avgiftpliktig.

Etter at klagenemnda opphevet de to sakene i 2007/2008 krevde flere eliteserieklubber økt fradrag for inngående avgift gjennom å sende tilleggsoppgaver til skattekontorene. Ved behandlingen av disse kravene har skattekontorene lagt til grunn at omsetning av retten til å benytte fortballspillere også var avgiftspliktig i perioden før 1. juli 2010.

Agder Lagmannsrett avsa den 25. juni 2013 en kjennelse hvor retten prejudisielt bla tok stilling til spørsmålet om avgiftsplikten ved omsetning av retten til å benytte fotballspillere. Lagmannsretten kom til at skatt sør sitt vedtak som bygget på at omsetningen var avgiftspliktig, måtte oppheves fordi det bygget på feil lovanvendelse og usaklig forskjellsbehandling. Lagmannsretten la til grunn at at det for omsetning av fotballspillere gjaldt et fritak etter merverdiavgiftslovens ( 1969) § 70. Følgen av dette er at det etter lagmannsrettens syn ikke har foreligget noen plikt til å beregne utgående merverdiavgift ved omsetning av idrettsutøvere, men at det foreligger rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift knyttet til slik omsetning.

Skattedirektoratet er av den oppfatning at den rettsoppfatning Agder lagmannsretts kjennelse bygger på er uriktig, og ikke kan danne grunnlag for endring av rettstilstanden for vurderingen av avgiftsmessig status for omsetning av retten til å benytte idrettsutøvere. Det erkjennes at det har hersket usikkerhet rundt spørsmålet om hva som er riktig rettsoppfatningen for denne omsetningen. Staten, ved Finansdepartementet og Skattedirektoratet har imidlertid aldri ment at omsetningen har vært fritatt.

Finansdepartementet er av den oppfatning at omsetning av retten til å benytte idrettsutøvere har vært avgiftspliktig siden 1. juli 2001. Det er imidlertid et faktum at Skattedirektoratet allerede i en fortolkningsuttalelse den 21. september 2001 og etterfølgende langvarig fast praksis har lagt til grunn at omsetningen var unntatt. Det er i denne saken et åpent spørsmål om man er i en situasjon hvor langvaring forvaltningspraksis som følges konsekvent rettskildemessig har trinnhøyde som gjør at den ikke kan fravikes uten gjennom lov eller forskrift.

Skattedirektoratet har på denne bakgrunn kommet til at skattekontorene ved behandling av spørsmålet om avgiftsforholdene ved omsetning av retten til å benytte idrettsutøvere, skal legge til grunn at for perioden mellom 1.juli 2001 og 1. juli 2010 var slik omsetning unntatt fra merverdiavgift. Dette innebærer ingen fradragsrett, men heller ingen plikt til å beregne utgående avgift. Fra og med 1. juli 2010 er rettsoppfatningen klar."