Omsetning av tolke- og oversettertjenester

Skattedirektoratets fellesskriv av 7. mars 2013. Omsetning av tolke- og oversettertjenester er registreringspliktig virksomhet så fremt de øvrige vilkårene i merverdiavgiftsloven er oppfylt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet har i brev av 18. februar 2013 til en virksomhet som driver asylmottak lagt til grunn at omsetning av tolke- og oversettingstjenester til asylmottak er avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven. Departementet sluttet seg dermed til Skattedirektoratets vurderinger i vedlagte brev av 25. september 2012.
Utgangspunktet etter merverdiavgiftsloven er at all omsetning av tjenester er avgiftspliktig, med mindre den aktuelle tjenesten er uttrykkelig unntatt etter loven. Det er ikke gitt noe unntak for tolke og oversettertjenester i merverdiavgiftsloven. Slike tjenester er dermed i utgangspunktet avgiftspliktige.


Dette betyr at de som driver med omsetning av tolke- og oversettertjenester er registreringspliktige i Merverdiavgiftsregisteret så fremt de øvrige vilkårene i merverdiavgiftslovener oppfylt.
Dersom tolke- og oversettertjenester benyttes i sosialtjenesten på grunnlag av kommunalt vedtak om at tolkehjelp er en nødvendig forutsetning for å kunne yte forsvarlige sosiale tjenester, vil de imidlertid være omfattet av unntaket for sosiale tjenester, jf. mval. § 3-4.