Overskuddsmasse som vederlag i byggebransjen er mva-pliktig

Ved bytte av varer eller tjenester skal hver ytelse ha separat mva-beregning, jfr mval § 4-3. Man kan følgelig ikke redusere vederlaget på en ytelse som helt eller delvis gjøres opp med en annen ytelse.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet ga 8. jan 2016 følgende prinsipputtalelse:

Det vert hevda at det er ein utbreidd praksis at verksemder byter entreprenørtjenester mot fjellressursar utan at det vert skrive faktura for dette. Byggherren går då med på å senke terrenget og let entreprenøren bruke overskuddsmassen i andre lokale byggeprosjekt, mot at pengevederlaget for entreprenørtenestene vert reduserte. Norsk Bergindustri legg til grunn at ein slik praksis ved omsetning av tilfeldige massar verkar konkurransevridande i høve til dei stasjonære pukkverka.

Skattedirektoratet viser til at det føreligg plikt til å svare meirverdiavgift ved omsetning av rett til å ta ut jord, stein og andre produkt av grunnen, jf. meirveridavgiftslova § 3-11 andre ledd bokstav g. Også byttehandel der vederlaget består i anna enn ordinære betalingsmiddel er rekna som omsetning, og Skattedirektoratet legg difor til grunn at den omtalte praksisen vil vere i strid med meirverdiavgiftsreglane.

Vi ber om at skattekontora følgjer opp dette overfor dei næringsdrivande.

Lenke til Skattedirektoratets uttalelse