Porthus-dommen: Om forholdsmessig fordeling av inngående merverdiavgift

Skattedirektoratet har kommet med en egen uttalelse knyttet til spørsmål om fordeling av inngående merverdiavgift ved fradragsføring.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Uttalelsen besvarer spørsmål som er reist etter Skattedirektoratets fellesskriv av 26. september 2005 om "Fradragsrett for inngående merverdiavgift etter Hunsbedt- og Porthuset-dommene".

Når en virksomhet under ett anskaffer varer og tjenester til bruk i både avgiftspliktig og unntatt virksomhet, skal den inngående merverdiavgiften fordeles, jf. merverdiavgiftsloven (mval.) § 23 første punktum, se § 21.

Forskrift om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter MAL (forskrift nr. 18), av 20. desember 1969 presiserer reglene for fordelingen. Hovedregelen som fremgår av forskriftens § 1 sier at grunnlaget for fordeling etter mval. § 23 er varens eller tjenestens antatte bruk i den del av virksomheten som faller inn under loven. Den næringsdrivende vil ofte måtte nytte et forsvarlig forretningsmessig skjønn over den faktiske bruken.

Skattedirektoratets uttalelse tar for seg følgende spørsmål knyttet til fordeling:

Samtidig bruk ("parallellbruk")

Etter Porthus-dommen anfører enkelte advokater at en "parallell" og samtidig bruk i både avgiftspliktig og unntatt virksomhet gir rett til å fradragsføre 50% av anskaffelseskostnaden. For eksempel er det gjort krav om fradrag for 50% av inngående avgift på anskaffelser til oppføring av golfbaner. Det anføres at eksponeringen av reklamen skjer så snart, hver eneste gang og til enhver tid det er golfspillere ute på banen, og at det dermed hele tiden er tale om en samtidig - "parallell" - bruk av golfbanen til henholdsvis reklamevirksomhet og virksomhet med omsetning av spillerettigheter. På denne bakgrunn blir det hevdet at hele golfbanen hele tiden faktisk blir benyttet like mye innenfor som utenfor avgiftsområdet. Til dette uttaler Skattedirektoratet følgende:

"Rent generelt kan ikke Skattedirektoratet se at en samtidig (parallell) bruk innenfor og utenfor avgiftsområdet uten videre leder til at den inngående avgiften skal fordeles 50/50. Forutsetningen er eventuelt at anskaffelsen brukes like mye innenfor som utenfor avgiftsområdet. Det må her foretas en konkret vurdering av anskaffelsens antatte bruk, og [samtidig bruk] vil bare være ett av flere relevante momenter. Andre relevante momenter kan f.eks. være areal, tidsbruk og brukerregistreringer. Dersom det foreligger samtidig bruk, men bruken utenfor avgiftsområdet er mer intensiv enn bruken innenfor, vil fradragsprosenten bli lavere enn 50% - og omvendt."

Videre påpekes det at man på generelt grunnlag ikke kan anse golfbaner for å være like mye til bruk innenfor som utenfor avgiftsområdet. Den antatte bruken av hver enkelt golfbane må vurderes konkret ut fra arten og omfanget av reklameeksponeringen.

Ved anskaffelser til oppføring av en golfbane vil det være vanskelig å finne et forsvarlig skjønn for bruken, jf. forskrift nr. 18 § 1. Skattedirektoratet uttaler derfor at det etter en konkret vurdering av om omsetningen i rimelig grad vil gjenspeile bruken av golfbanen, vil kunne være forsvarlig å fordele etter omsetningen i tråd med prinsippet i forskrift nr. 18 § 3. Det understrekes at § 3 bare er direkte anvendelig for felles driftsutgifter. Prinsippet i § 3 om å fordele etter omsetning kan imidlertid benyttes som en hjelpestørrelse. Forutsetningen er at dette er det beste uttrykket for "antatt bruk", jf. hovedregelen i § 1.

Ovennevnte vil også gjelde ved fordeling for andre typer virksomheter.

Hotellkorridorer mv.

Skattedirektoratet uttaler at hotellkorridorene som et utgangspunkt kommer i samme stilling som rommene. Dersom det skjer avgiftspliktig omsetning på rommene, skal inngående avgift for hele romdelen fordeles etter samme fordelingsnøkkel som rommene, jf. forskrift nr. 18. Dersom det ikke skjer avgiftspliktig omsetning på rommene, anses også hotellets romdel fullt ut å være til bruk utenfor loven.

Avgiftspliktig omsetning under 5%

Forskrift nr. 18 § 4 "Begrensning/utvidelse av retten til forholdsmessig fradrag" fremgår følgende: 

     "Dersom den avgiftspliktige omsetning er [ubetydelig] i forhold til virksomheten ellers, kan det ikke gjøres fradrag for noen del av inngående avgift på varer og tjenester som anskaffes til bruk for virksomhetene under ett. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse for virksomheter som hovedsakelig omsetter tjenester som er omfattet av unntaket for finansielle tjenester i merverdiavgiftsloven § 5b nr. 4. 

     Dersom den omsetning som faller utenfor loven er ubetydelig i forhold til virksomheten ellers, kan fradrag gjøres uten fordeling av inngående avgift på anskaffelser til bruk for virksomhetene under ett. 

     Som ubetydelig anses omsetningen når den normalt ikke overstiger 5 pst. av virksomhetenes samlede omsetning."

Spørsmålet var om ubetydelighetsregelen kommer til anvendelse og avskjærer fradragsrett for inngående avgift på fellesanskaffelser til hotellrom, hvor avgiftspliktig omsetning på rommene isolert sett er under 5%, mens den totale avgiftspliktige omsetning på hotellet (inkl. omsetning fra restaurant m.v.) er over 5%.

Skattedirektoratet uttaler at bestemmelsen i forskrift nr. 18 § 4 innebærer at  "den avgiftspliktige omsetningen [skal] bli vurdert i forhold til virksomheten ellers". Dette innebærer at det er virksomhetens totale omsetning som må legges til grunn ved vurderingen av om ubetydelighetsregelen kommer til anvendelse.

Forskrift nr. 18 § 4 vil for eksempel ikke kommer til anvendelse for fellesanskaffelser til hotellrom, hvor avgiftspliktig omsetning på rommene isolert sett er under 5%, mens den totale avgiftspliktige omsetning på hotellet er over 5%. Hotellet vil i ovennevnte tilfelle fortsatt kunne foreta et forholdsmessig fradrag.

Skattedirektoratet presiserer imidlertid at når det gjelder fordeling av inngående avgift på fellesanskaffelser til hotellrom etter prinsippet i forskrift nr. 18 § 3, jf. § 1, jf. fellesskrivet av 26. september 2005 pkt. 4, skal det kun sees hen til omsetningen som skjer på rommene.

Les:

Skattedirektoratets uttalelse, "Fradragsrett for inngående merverdiavgift etter Hunsbedt- og Porthuset-dommene - spørsmål om fordeling", av 10. november 2005.


Les også:

- Merverdiavgiftsloven § 23 om fordeling av inngående avgift ved fellesanskaffelser.

- Forskrift (Nr. 18) om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven.

- Ny frist for å melde krav etter Porthus-dommen

- Nye retningslinjer for fradragsføring av inngående merverdiavgift

Porthus-saken - Fradragsrett for inngående merverdiavgift