Porthus og Hunsbedt – informasjon om "tre" etterfølgende tingrettsdommer!

Etter Høyesteretts avgjørelse i Porthusetsaken oppsto spørsmålet om hvor langt tilbake i tid avgiftspliktige kunne kreve tilbakebetalt for mye innbetalt avgift.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Avgiften var feilaktig innbetalt etter den praksis som ble underkjent av Høyesterett i Porthusetsaken. Mange næringsdrivende har fremmet krav om tilbakebetaling ovenfor fylkesskattekontorene og avventer nå endelig resultatet av domstolbehandlingen.

Det sentrale spørsmålet som Oslo tingrett har tatt stilling til var om kravene reguleres av den alminnelige treårsfrist i foreldelsesloven eller om det var grunnlag for tilleggsfrist etter foreldelsesloven §§ 9 eller 10.

Status pr i dag er at Oslo tingrett har gitt Staten medhold i tre saker hvor de anser at ovennevnte krav foreldes etter tre år. Alle dommene er anket og spørsmålet skal opp til ny behandling i Borgarting lagmannsrett. Det antas at spørsmålet ikke blir endelig avgjort før i Høyesterett, slik tilfellet var i både Porthus- og Hunsbedt-sakene.

Alle som har meldt inn krav og som avventer det endelige resultatet av domstolbehandlingen er foreløpig sikret mot at kravene foreldes frem til 10. juni 2009. 

Les mer i tingrettsdommene:

Foreldelsesloven:

Omtale av Porthus- og Hunsbedt-dommene finner du her.