Registrering av mindreårige i mva-registeret – mval § 2-1 første ledd første punktum – Skattedirektoratets fellesskriv av 18. september 2014

Mindreårige som har fylt 15 år kan på visse vilkår registreres på eget navn i Merverdiavgiftsregisteret. Dette kan være aktuelt f.eks for unge bloggere og app-utvilkere

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den nye vergemålsloven trådte i kraft 1. juli 2013. Fra samme tidspunkt har det på visse vilkår vært anledning for mindreårige til å drive næringsvirksomhet i eget navn med hjemmel i vergemålsloven § 11. Det er forutsatt at registrering skal skje på ordinært vis i Enhetsregisteret og eventuelt Foretaksregisteret. Skattedirektoratet legger til grunn at adgangen til registrering av mindreårige også må gjelde for registrering av slik virksomhet i Merverdiavgiftsregisteret.

Bakgrunn

Hovedregelen etter gjeldende avgiftsrett er at mindreårige, dvs. personer under 18 år, ikke kan drive avgiftspliktig virksomhet. Mindreårige kan følgelig heller ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret.Det er i praksis åpnet for registrering dersom vergen gir sitt samtykke til at den mindreårige kan drive næringsvirksomhet. Registrering i Merverdiavgiftsregisteret må i så fall skje ved at vergen registrerer seg i sitt navn på vegne av den mindreårige.

Praksisendring for registrering av mindreårige

I Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) Om lov om vergemål (vergemålsloven), ble det foreslått nye regler for blant annet mindreåriges adgang til å drive næringsvirksomhet i eget navn. Bakgrunnen for den nye bestemmelsen i vergemålsloven § 11 var at den ville fylle et praktisk behov.

Etter vergemålsloven § 11 må både vergen og fylkesmannen gi samtykke til at en mindreårig som har fylt 15 år skal få drive næringsvirksomhet. Samtykke som nevnt kan ikke gis generelt, men må avgrenses til én bestemt næringsvirksomhet. 

Innenfor den aktuelle virksomheten kan den mindreårige handle på egen hånd, dvs. foreta de disposisjoner som faller innenfor virksomhetens område med unntak av de disposisjonene som følger av vergemålsloven kapittel 6.
Det følger av forarbeidene til vergemålsloven § 11, Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) kap. 3.3.4.4, at virksomheten må drives som enkeltpersonforetak. Bestemmelsen i § 11 hjemler således ikke samtykke til deltakelse i blant annet et ansvarlig selskap (ANS). 

Praksisendringen innebærer at  begrepet "næringsdrivende" i merverdiavgiftsloven § 2-1 første ledd første punktum nå også omfatter mindreårige over 15 år som søker registrering etter å ha fått samtykke fra vergen og fylkesmannen.

Skattedirektoratet vil på bakgrunn av de nye bestemmelsene om mindreåriges adgang til å drive næringsvirksomhet, foreta nødvendige justeringer i retningslinjene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Lenke til saken på Skatteetaten.no