Reinbeitedisktriktene - fradragsrett for inngående MVA

Den enkelte reineier kan fradragsføre sin respektive andel av merverdiavgiften knyttet til reinbeitedistriktets anskaffelse av reingjerder og andre anlegg.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Oppsetting av reingjerder og anlegg av andre fellesinvesteringer i reindriften blir foretatt av reinbeitedistriktene. Reinbeitedistriktene har ikke avgiftspliktig omsetning og er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når et reinbeitedistrikt setter opp og vedlikeholder reingjerdene og andre fellesanlegg, blir distriktet fakturert med merverdiavgift. Denne avgiften blir endelig belastet reinbeitedistriktet.

Finansdepartementet har kommet til at det er naturlig å se på de angjeldende anlegg som anskaffet til bruk i reineiernes avgiftspliktige virksomhet. Dette innebærer at den enkelte reineier, i den grad det dreier seg om varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten, kan fradragsføre sin respektive andel av merverdiavgiften.

Et vilkår for å oppnå fradragsretten er at reinbeitedistriktet utarbeider en liste over hvilke reineiere hver enkelt faktura skal fordeles mellom, og hvor stor andel av merverdiavgiften hver enkelt reineier kan fradragsføre. Denne listen skal ligge i reinbeitedistriktets regnskap sammen med den enkelte faktura. Fakturaen kopieres og sendes den enkelte reineier sammen med fordelingslisten. Dette danner grunnlag for fradragsføringen, og både fakturakopien og kopien av fordelingslisten skal ligge i regnskapet til den enkelte reineier.