Restverdileasing

I brev av 3. april 2008 besvarer Skattedirektoratet enkelte praktiske spørsmål knyttet til håndtering av vedrelagskrav for overkjørte kilometer. Brevet tar for seg forskuddsfakturering, registrering og dokumentasjon av overkjørte kilometer mv.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet uttaler:

Skattedirektoratet viser til Deres brev av 31. januar 2008 og til møte 7. mars 2008. Implementeringen av omleggingen etter Skattedirektoratets brev av 25. april 2007 har avdekket enkelte praktiske problemstillinger som bransjen gjerne vil ha direktoratets syn på. Spørmålene besvares i den rekkefølge de er stilt.

Spørsmål 1 - Forskuddsfakturering
Det opplyses i Deres brev at det er normalt at leasingselskapet fakturer bilforhandler (restverdigarantist) for garantert restverdi 1 til 1,5 måned før leasingperiodens utløp. Dette fordi leasingselskapet ønsker å ha restgarantibeløpet disponibelt ved utløpet av leasingkontrakten. Overkjørte kilometer reduserer den garanterte restverdien. Om det foreligger overkjørte kilometer, vil først være klart når leaser leverer bilen til bilforhandleren på tidspunktet for utløpet av leieperioden.

Det er reist spørsmål om slik forskuddsfakturering er i overensstemmelse med regelverket.

Skattedirektoratets vurdering:
Etter merverdiavgiftsloven § 44 er det forbud mot å forskuddsfakturere avgiftspliktige varer og tjenester med mindre annet er bestemt av departementet. Enkelte unntak er gitt i bokføringsforskriften § 5-2-7. Ut fra en vanlig språklig forståelse av begrepet avgiftspliktig vare legger Skattedirektoratet til gunn at begrepet avgiftspliktige varer ikke inkluderer 0-sats omsetning. Formålet med bestemmelsen er å hindre avgiftssvindel. Formålet tilsier også at bestemmelsen kun gjelder varer og tjenester hvor det skal beregnes avgift. Dette understøttes etter Skattedirektoratets syn også av ordlyden i bokføringsforskriften § 5-2-7:

"… For andre typer leveranser kan det ikke utstedes salgsdokumentasjon inklusive merverdiavgift før den avgiftspliktige varen eller tjenesten er levert." [vår understrekning]

Ovennevnte regeler er ikke til hinder for forskuddsfakturering, så lenge det ikke skal innkreves merverdiavgift.

Direktoratet vil likevel bemerke at det er lite heldig at det etableres rutiner med forskuddsfakturering hvor det i stor grad viser seg at det fakturerte beløpet senere må korrigeres med kredittnota. Dette kan fort medføre en uoversiktlig regnskapsførsel. I Deres brev skisseres to alternative rutiner for fakturering av overkjørte kilometer. Alternativ b hvor leasingselskapet i første omgang sender oppfordring til forhandler om å betale restverdien ved leieperiodens utløp, og vente med å sende faktura til det er konstatert om det foreligger overkjørte kilometer, fremstår for Skattedirektoratet som det foretrukne alternativ.

Forskrift 24.01.1989 nr. 58 (Nr. 90)
Det er videre reist spørsmål om hvorvidt en forskuddsfakturering som omtalt ovenfor vil få betydning for plikten til å tilbakeføre merverdiavgift etter forskrift nr. 90 § 2.

Etter forskriften § 2 skal fradragsført merverdiavgift tilbakeføres dersom kjøretøyet selges, tas ut eller på annen måte omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett, før det er gått 36 måneder etter at kjøretøyet ble registrert. I tilbakeføringsbeløpet gjøres fradrag for 1/36 for hver hele måned regnet fra tidspunktet for registreringen, inntil 36 måneder.

Skattedirektoratet legger til grunn at salgstidspunktet i relasjon til forskrift nr. 90 vil være det tidspunkt kjøretøyet overleveres til kjøper (tidspunktet for risikoens overgang). Dette gjelder også i tilfeller hvor det er foretatt forskuddsfakturering. Skattedirektoratet vil i denne sammenheng presisere at det er viktig at bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 4 følges. Denne stiller krav til at salgsdokumenter skal inneholde opplysning om tidspunkt og sted for levering slik at det ikke skapes tvil om leveringstidspunktet.

Spørsmål 2 og 3 - registrering og dokumentasjon av overkjørte kilometer
Ved avslutning av leietiden vil leaser levere bilen direkte til bilforhandler (restverdigarantisten). Leasingselskapet vil ikke selv lese av kilometerstanden eller foreta annen egen kontroll av kilometerstanden for fakturering av eventuelle overkjørte kilometer som skal faktureres leaser, eller hensyntas i fakturering av bil til restverdigarantist. Avlesningen vil bli gjort av bilforhandleren (restverdigarantisten). Det stilles spørsmål om det er tilstrekkelig at bilforhandler kun innrapporterer til leasingselskapet kilometerstanden ved overkjørte kilometer, eller om bilforhandler må innrapportere kilometerstanden ved alle tilbakeleveringer. Det stilles videre spørsmål om hvilken dokumentasjon som kreves.

Skattedirektoratets vurdering:
Bokføringsloven § 10 stiller krav til at bokførte opplysninger skal være dokumentert. Dette betyr at det må fremgå av salgsdokumentasjonen hva det er fakturert for og hvordan beløpet fremkommer (angivelse av art og omfang jf. bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 3). Det er ikke krav til at det skal utarbeides ytterligere dokumentasjon så lenge de forskriftsbestemte opplysningene fremkommer av salgsdokumentasjonen. Når det gjelder plikten til å oppbevare underdokumentasjon som den bokføringspliktige har utarbeidet selv eller har mottatt, vises det til bokføringsloven § 13, først ledd nr. 5 til 8 

For Skattedirektoratet synes det derfor ikke som om det i dette tilfellet normalt kan settes krav til registrering av de avlesninger som ikke medfører fakturering, eller bestemte krav til dokumentasjonens form. Ut i fra selskapenes interne kontrollbehov inkludert kontrollen av restverdigarantisten, ser Skattedirektoratet ikke bort fra at det kan være ønskelig at det etableres faste rutiner for fullstendig innrapportering og en form for skriftlig dokumentasjon.

Leasingselskapet er ansvarlig for at overkjørte kilometer blir korrekt behandlet avgifts- og skattemessig. Feil kan lede til etterberegning av merverdiavgift og endring av ligningen, og eventuelt tilleggsavgift og tilleggsskatt. Overtredelse av lovgivningen kan også medføre straffeansvar.

Spørsmål 4 – forhandler som ikke ønsker å utfakturere leaser overkjørte kilometer
Om det skal beregnes leie for overkjørte kilometer følger av leasingavtalen. Eier/bortleaser har da et ubetinget krav på vederlaget. Forhandlers ønske om ikke å belaste kunden med krav som følge av overkjørte kilometer, har ingen betydning for leasingselskapets plikter avgiftsmessig eller skattemessig.

Spørsmål 5 – korrigering av avtalt kjørelengde i leieperioden
Endring av kjørelengden anses som en endring/tillegg til opprinnelig avtale. Slik endring vil bli akseptert skatte- og avgiftsmessig. Det forutsettes at endringen en reell, og at endringsavtalen foreligger skriftlig. Ved forlengelse av kjørelengden forutsettes det også at leaser må yte vederlag for den forlengede kjørelengden.

Spørsmål 6– forlengelse av eksisterende kontrakt
Det opplyses at det er relativt vanlig at kunden helt på slutten av leieperioden ber om forlengelse av eksisterende kontrakt grunnet forsinket levering av ny bil. Forlengelse av leieperioden vil bli akseptert skatt- og avgiftsmessig. For å unngå skattemessig omklassifisering av avtalen må forlengelsesavtalen være slik at leieforholdet fortsatt klassifiseres som restverdileasing dvs. at bortleaser er skattemessig eier av objektet.

Spørsmål 7 – spørsmål om nedre grense for utfaktureringsplikt basert på kommersielle hensyn
Det er reist spørsmål om det kan settes en nedre grense for utfaktureringsplikt basert på kommersielle hensyn. Det fremgår at leasingselskapet fort vil ha kostnader for fakturautsendelsen på 75 – 100 kroner. Direktoratet vil ikke ha noe å bemerke til at man unnlater utfakturering av mindre beløp av praktiske grunner og sett hen til kostnadene ved faktureringen. Hvis unnlatt fakturering fremstår som et system med rabatt/prisavslag på avgiftspliktig leie, vil unnlatt fakturering ikke bli akseptert.

KILDE: Skattedirektoratets uttalelse, 4. april 2008.