Reviderte retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven

Skattedirektoratet har i brev av 15. februar 2013 til skattekontorene skrevet følgende om de reviderte retningslinjene:

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

"Retningslinjene sier i dag ingenting om en nedre grense for ilegggelse av tilleggsavgift. Skattedirektoratet har fått tilbakemelding om at det er ulik praksis på skattekontorene med hensyn til minstebeløp for ileggelse av tilleggsavgift. Skattedirektoratet mener ressurshensyn tilsier at det ikke bør ilegges tilleggsavgift dersom fastsettelsen for det aktuelle forhold medfører at tilleggsavgiften utgjør mindre enn kr 1000. Retningslinjene får et nytt pkt 3.9.
Etter innføring av det strafferettslige beviskravet, bevist utover enhver rimelig tvil, for saker der det ilegges tilleggsavgift ved grov uaktsomhet eller forsett (sats på 40 % eller 60 %), har Skattdirektoratet fått spørsmål om det kan ilegges tilleggsavgift med ulike satser for ett og samme forhold. Bruk av ulike satser er da begrunnet med at beviskravet ved uaktsomhet er klar sannsynlighetsovervekt. Det ulike beviskravet kan for eksempel ha betydning for beregningsgrunnlaget av tilleggsavgiften.
Skattedirektoratet er av den oppfatning at det foreligger rettslig grunnlag for bruk av ulike satser, men har funnet at direktoratet i retningslinjene inntil videre skal gi anvisning på at det ikke skal benyttes ulike satser på ett og samme forhold. Se retningslinjene punkt 4.
Revisjonen gjelder også retningslinjene punkt 5; Grunnlaget for beregning av tilleggsavgift. Vilkåret om ”samme termin” i tredje avsnitt, fjernes. Tilleggsavgiften skal beregnes av netto fastsatt avgift når det ilegges tilleggsavgift for et forhold, og avgiftssubjektet samtidig har begått feil i sin disfavør i det samme forholdet.
De reviderte retninglinjene trer i kraft straks."